Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Spørgsmål og svar

03.07.2012

Vælg fra følgende kategorier:

41 spørgsmål og svar:

Hvad er en graveforespørgsel?

En graveforespørgsel er et opslag i LER, hvor man ved at angive et graveområde får oplyst, hvem der ejer ledninger inden for området. LER sender automatisk en forespørgsel om ledningsoplysninger til de ledningsejere, der har ledninger inden for graveområdet. En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller den lokale kommunes vejafdeling.

Hvad er en offentlig vej?

Ifølge vejloven er offentlige veje de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af staten eller en kommune jf. Lov om offentlige veje.

 

Hvem skal indberette til LER?

Hvis du ejer forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, skal du indberette dine interesseområder til LER. Et interesseområde er det areal, hvor dine ledninger er placeret. Interesseområderne skal også omfatte de stikledninger, som ejes af forsyningsselskabet.

Hvad er en privat fællesvej?

Ifølge vejloven er private fællesveje de veje, gader, broer og pladser, som ikke er offentlige, og som er færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Dette gælder kun, når ejendommene ikke har samme ejer.

Hvem har pligt til at forespørge i LER?

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet. Husk at stikledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Hvem skal ikke indberette til LER?

Ejendomsejere, som ejer deres egne stikledninger, skal ikke indberette stikledningerne til LER. Det samme gælder ejere af ledninger, som alene ligger på private ejendomme. Ejere af rørlagte vandløb, drænledninger eller andre ledninger, som sørger for afvanding af en vej, skal heller ikke indberette til LER. Det samme gælder ejere af jordvarmeledninger. Desuden er mindre tele- og antennenet til privat brug fritaget for indberetningspligten.

Hvad er en udlagt privat fællesvej?

Ifølge vejloven er en udlagt privat fællesvej et areal, som er bestemt til i fremtiden at skulle fungere som en privat fællesvej.

Kan man lave frivillige forespørgsler i LER?

Både firmaer og privatpersoner kan lave frivillige graveforespørgsler i LER. Prisen for en graveforespørgsel er den samme, uanset om det er en frivillig eller en erhvervsmæssige graveforespørgsel. Adgang til LER kræver altid digital signatur.

Kan private ledningsejere indberette frivilligt til LER?

Private ledningsejere, fx ejendoms- eller landbrugsejere, er ikke omfattet af LER-loven, men kan med fordel vælge frivilligt at indberette deres ledninger til LER. Det er ikke tanken, at ejere af parcelhusgrunde, som ejer deres egen stikledning, skal indberette til LER.

Hvad er en almen vej?

Ifølge vejloven er almene veje de veje, gader, broer og pladser, som er åbne for almenheden, men som ikke bliver administreret af det offentlige (stat eller kommune).

Hvad er en privat sti?

Ifølge vejloven gælder de samme regler for private stier som for private fællesveje.

Hvad er et interesseområde?

Et interesseområde er det areal, hvor en ledningsejers ledninger er placeret. Området kan dække en eller flere ledninger eller et helt net af forskellige forsyningsledninger. Når man indberetter til LER, vælger man selv, hvor detaljeret registreringen af et interesseområde skal være. Interesseområdet skal dog dække ledningsnettes fulde afgrænsning. Et interesseområde kan omfatte en eller flere forskellige forsyningsarter.

 

Hvem har ikke pligt til at forespørge i LER?

Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde. Private har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

Hvad er en graveaktør?

En graveaktør er person, virksomhed eller myndighed, som udfører et erhvervsmæssigt gravearbejde. En graveaktør er fx en entreprenør, kloakmester eller anlægsgartner.

Hvor store interesseområder kan man indberette?

Systemet i LER har ingen grænse for, hvor store arealer, man kan indberette. Dog kan man maksimalt indberette 1.000 punkter.

Er der ledningsejere, som ikke er med i LER?

Der er enkelte ledningsejere, som ikke er med i LER. Man skal derfor altid være opmærksom på, om der fx mangler en ledningsejer, et vandværk eller fjernvarmeværk. Politi, Forsvar, Banedanmark og DSB ønsker på nuværende tidspunkt ikke at være med i LER. Det skal man også være opmærksom på, når man skal grave i nærheden af deres områder. LER kan hverken hjælpe med kontakt eller kontaktadresser.

 

Hvad er en ledning?

En ledning er et kabel eller rør, som er gravet ned i jorden, og som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler, energi samt faste, flydende eller luftformige stoffer. Ledninger kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør, kommunikationskabler, naturgasrør, vandrør, antennekabler. Bemærk, at man ikke kan forvente at få oplyst om stikledningers placering. De fleste stikledninger er idag ejet af slutbrugeren selv. Derfor kan forsyningsselskaberne kun sjældent oplyse stikledningers placering på private arealer.

Hvor store/små arealer kan man forespørge på?

Du skal altid spørge for hele det område som du skal grave i.

Din graveforespørgsel skal minimum være på 1 m2 og maksimum på 100.000.000 m2.

Graveforespørgsler mindre end 1 m2 rundes op til 1 m2. Graveforespørgsler, der er for store, får et varsel herom.

Skal mine oplysninger opdateres?

Alle ledningsejere, som er omfattet af LER-loven, har pligt til at indberette deres interesseområder og til at opdatere/vedligeholde deres oplysninger. En ledningsejeres oplysninger skal opdateres senest 14 dage efter, der er sket ændringer enten i forhold til et interesseområde eller ledningsejerens kontaktoplysninger.

Hvad er et kollektivt net?

Et kollektivt net er et indvindings- transmissions- og distributionsnet.

Hvad gør man ved akut gravearbejde?

Hvis du skal udføre et akut gravearbejde, kan du gennemføre arbejdet, uden at forespørge i LER. Umiddelbart efter at have udført arbejdet skal du oprette en forespørgsel i LER, hvor du angiver den periode, hvor du gennemførte gravearbejdet. Angiv på forespørgslen, at der er tale om akut gravearbejde.

Hvad koster det at indberette et interesseområde?

Indberetningen af interesseområder er gratis, hvis du selv gør det. Hjælp til indberetning.

Er en LER-kvittering en gravetilladelse?

Nej. Du skal også huske at søge om gravetilladelse hos vejmyndigheden, når du graver i vejarealer. Den pågældende kommune er myndighed for kommunevejene og de private fællesveje. Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsveje.

Hvilke oplysninger skal ledningsejere indberette?

Som ledningsejer skal du oplyse følgende i LER:

 • Navn
 • Postadresse, e-mail, telefonnummer
 • Interesseområde(r)
 • Forsyningsart
 • Evt. Kontaktperson(r)

For virksomheder gælder det, at virksomhedens navn og postadresse automatisk bliver hentet fra CVR-registret. Det betyder, at du skal kontakte CVR-registret, hvis der er fejl i dine oplysninger. Private skal manuelt udfylde oplysningerne.

Hvad er et lokalt brugerdrevet telenet?

Et lokalt brugerdrevet telenet er et distributionsnet, som sørger for elektronisk overførsel af telekommunikation, data eller radio/tv-signaler til de tilsluttede ejere.

Må man bruge andres LER-kvittering?

Nej. En graveaktør skal have sin egen kvittering, før han påbegynder et gravearbejde. Dog må eksempelvis en bygherre gerne spørge for en graveaktør (fx underentreprenør, rådgiver eller arkitekt), som han har udpeget til at udføre opgaven.

Hvad er en stikledning?

En stikledning er en ledning, som tilslutter en enkelt bruger til et kollektivt net.

Hvad skal ledningsejeren gøre, når han modtager en forespørgsel?

Når en ledningsejer modtager en forespørgsel om ledningsoplysninger via LER, skal han hurtigst muligt, og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen, sende de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktøren. Alternativt skal ledningsejeren, inden for samme tidsfrist, lave en aftale med graveaktøren om en fremvisning af ledningernes placering. Ledningsoplysningerne skal have en karakter, så de kan bruges direkte i forbindelse med et gravearbejde.

Hvilke informationer skal jeg oplyse i LER?

Som graveaktør skal du give oplysninger om:

 • Navn og CVR-nummer
 • Postadresse samt e-mailadresse, telefonnr.
 • Evt. kontaktperson
 • Graveområde(r)
 • Graveperiode
 • Graveart
 • Faktureringsadresse

For virksomheder gælder det, at virksomhedens navn og postadresse automatisk bliver hentet fra CVR-registret. Det betyder, at du skal kontakte CVR-registret, hvis der er fejl i dine oplysninger. Private skal manuelt udfylde oplysningerne.

Hvad koster en graveforespørgsel?

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m2, virksomheden har forespurgt på. Det er gratis at forespørge for de første 10 m2 inden for kalenderåret. Derefter betales en enhedspris på 0,011 kr. pr. m2 (2017-priser). Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke overstige 104.000 kr. inden for kalenderåret. Herefter er det gratis at forespørge.

Hvordan betaler man for en graveforespørgsel?

Når du opretter dig som graveaktør i LER, får du en faktureringskonto, hvor dine arealer og prisen på dine forespørgsler bliver registreret. På baggrund af denne konto bliver der en gang i kvartalet udsendt en faktura til dig. Fakturaen kan betales med indbetalingskort og e-faktura. Betaling med dankort er ikke muligt. Det er muligt for en virksomhed at oprette flere faktureringsadresser.
Du kan læse mere om betaling og priser her

Skal der betales for forespørgsler på private områder?

Ja. Der skelnes ikke mellem vejarealer og andre arealer. Du skal betale for hele det område, du forespørger på.

Hvad er en tjenesteyder?

En tjenesteyder er en virksomhed, der mod betaling indberetter interesseområder eller graveforespørgsler i LER på vegne af en ledningsejer eller graveaktør. Bruger du en tjenesteyder, skal både du og tjenesteyderen registrere dette i systemet. Er du eller din tjenesteyder ikke registreret, kan du få svært ved at bevise, at dine interesseområder eller dit gravearbejde er blevet registreret i LER. Og så står du dårligt i tilfælde af en graveskade. Samtidig lever du ikke op til LER-reglernes krav om, at entreprenøren eller bygherren skal fremgå af kvitteringen. Begge parter er forpligtet til at vedligeholde deres registreringer i LER.
Du kan se en liste over tjenesteydere her. MBBL tager ikke ansvar for de ydelser, der leveres af tjenesteyderne. Alle interesserede firmaer kan blive optaget på listen, og optagelsen er ikke udtryk for en certificering fra ministeriets side.
Se tjenesteyderlisten her

Hvad er Graveinfo?

Graveinfo er et mikrosite, hvor man kan se udvalgte graveforespørgselsoplysninger på et kort.

Du kan bruge Graveinfo til at se, hvem der planlægger at grave i nærheden af hvor du bor. Du kan også kontakte virksomheden, hvis du ser muligheder for at koordinere noget gravearbejde. Og du kan kontrollere, om graveaktøren har husket at lave en graveforespørgsel i LER.

For LER er der to mål med at udstille oplysningerne:

 • Ved at sørge for at oplysningerne kommer i spil og bliver brugt, tror vi på, at de indberettede oplysningerne i LER bliver mere præcise.
 • Ved at gøre det let at se kommende gravearbejder hjælper vi med at understøtte vejlovens krav om at graveaktører og andre nøgleaktører koordinerer deres gravearbejder.
Hvad er er LER-kvittering?

Der dannes altid en kvittering i LER efter en graveforespørgsel, efter en indberetning og i forbindelse med myndighedsforespørgsler. En kvittering dokumenterer til enhver tid, hvad der er foretaget i LER og er i overensstemmelse med retingslinjerne i LERs bekendtgørelse.

LER gemmer alle kvitteringer. Inden for et år plus løbende år kan de altid hentes online af brugeren via søgning i graveforespørgsler. Ældre kvitteringer rekvireres ved henvendelse til LERs support. LER oplyser en lang kode, som skal oplyses ved henvendelsen. Koden ser fx sådan ud: Graveforespørgelser/2010/02/26/3000XX/graveforespoergsel_kvittering_209e7f54-059c-44e6-8595-1fb240a9exxx.pdf

For graveforespørgsler gælder generelt

Oplysningerne i kvitteringen er genereret på baggrund af oplysninger indberettet i LER. På kvitteringen står de ledningsejere, der er omfattet af graveforespørgslen på det pågældende tidspunkt. Det angives hvilke ledningsejere, der er fremsendt mails til. De ledningsejere, som ikke har modtaget en anmodning om ledningsoplysninger, skal altid kontaktes på anden vis, så det sikres, at de også fremsender ledningsoplysninger.

For indberetning af interesseområder gælder generelt

Oplysningerne i denne kvittering er genereret på baggrund af oplysninger indberettet i LER. På kvitteringen er angivet de graveaktører, som har aktive graveforespørgsler indenfor interesseområdet. En ledningsejer er forpligtet til at udlevere ledningsoplysninger til disse graveaktører.

For myndigheders forespørgsel i LER gælder generelt

Oplysningerne i denne kvittering er genereret på baggrund af oplysninger indberettet i LER. Kvitteringen er udstedt på særlige vilkår til brug for forskning og generel myndighedsøvelse. Kvitteringen må ikke bruges til at indhente ledningsoplysninger i forbindelse med planlægning eller udførsel af gravearbejde. Kvitteringen opfylder ikke graveaktørens pligt til at forespørge i LER inden et gravearbejde. Dette skal ske på normale vilkår via www.ler.dk.

De særlige vilkår for myndigheder fremgår af den blanket, som er udfyldt i forbindelse med registrering i LER som myndighed. Hent blanketten her.

Er det lovligt at udstille graveforespørgselsoplysninger på Graveinfo?
Ja. Vi har vurderet, at der i forhold til de gældende regler ikke er nogen problemer med at vise oplysninger fra graveforespørgslerne. Vi har dog undtaget visse graveforespørgsler af hensyn til statens sikkerhed og forsvaret.
Jeg ønsker ikke mine graveforespørgsler udstillet på Graveinfo

Hvis du som privatperson har foretaget graveforespørgsler i LER kan du forespørge LER-sekretariatet på e-mailadressen ler@ler.dk om at undtage dine graveforespørgsler fra at blive udstillet på Graveinfo. Graveforespørgslen bliver herefter anonymiseret.

Oplysningerne på Graveinfo passer ikke
I henhold til LER-loven skal alle professionelle graveaktører forespørge i LER før de begynder at grave. Et gravearbejde der ikke findes på Graveinfo kan være et akut-arbejde (her forespørges efter arbejdet er udført) eller gravearbejdet kan være udført af en aktør der ikke er omfattet af LER-loven. Det kan også være en graveaktør der ikke kender LER og derfor ikke her forespurgt i LER – i så fald må du gerne henvende dig til LER-sekretariatet eller selv tage kontakt til graveaktøren.
Er ledninger, der fører strøm til gade- og vejbelysning, trafikstyringsanlæg, P-anlæg m.v. omfattet af LER-loven?
Loven omfatter ejere af ledninger, som indgår i et kollektivt net. Såfremt der for nettet som helhed gælder offentligretlige regler, anses ledningsejeren for en kollektiv netejer.
Bestemmelsen omfatter tillige kommunale, amtslige eller statslige ledningsejere, som har ledninger, der fører strøm til gade- og vejbelysning, trafikstyringsanlæg, P-anlæg m.v.
Hensigten er at sikre, at registrets oplysninger er komplette for vejarealerne, bl.a. fordi den overvejende del af de gravearbejder, som i dag giver ledningsskader, sker på offentlig vej eller på privat fællesvej.
Så ejere af anlæg til styring af lyssignaler skal altså også registreres i LER på linje med alle andre forsyningsledninger, da de, som det fremgår af bemærkningerne, betragtes som en del af ledninger, der indgår i kollektiv forsyning.
Hvad er almene vandforsyningsanlæg?
Herved forstås anlæg, som forsyner mindst 10 ejendomme. Som synonym bruges ofte "almen vandforsyning".
Hvad er en jordledning?
En jordledning, er den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen. Jordledningen er en del af ejendommens installation.