Privatlivspolitik

30-11-2023

 A)   Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (herefter Styrelsen)

Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
sdfi@sdfi.dk

 B)   Kontaktoplysninger Ledningsejerregistrets databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Såfremt du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller behandlingen af dine personoplysninger som Styrelsen foretager kan du rette henvendelse til Styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO), på følgende mail: dpo@kefm.dk eller Tlf.: 72 54 57 41.

 C)    Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for Styrelsens behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Styrelsen har fået pålagt i henhold til Lov nr. 564 af 10/05/2022, Lov om Ledningsejerregistret (herefter benævnes LER-loven).

 D)    Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler dine personoplysninger, når du logger ind på ledningsejerregistret (herefter benævnes LER) med MitID eller MitID erhverv. Når du opretter dig som bruger på Ledningsejerregistret behandler SDFI personoplysninger om dig i form af dit navn, virksomhedsnavn, adresse, virksomhedsadresse, e-mail, telefonnummer og logdata.

Når du opretter en graveforespørgsel eller samgravningsannonce vil dine kontaktoplysninger blive udstillet på graveinfo.ler.dk til brug for samgravning jf. LER-lovens § 17 og 21.

Af sikkerhedshensyn logger vi aktiviteter på ledningsejerregistret, herunder alle dine aktiviteter som foretages på ledningsejerregistret.

Du kan under Min Side på LER altid se hvilke data der er registreret om dig.

Søger du dispensation i henhold til LER-lovens § 13, stk. 2, behandles dine personoplysninger i form af navn, virksomhedsnavn, adresse, virksomhedsadresse, e-mail og telefonnummer.

 E)     Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at dine personoplysninger behandles i forbindelse med oprettelse af en bruger på ler.dk er, at kunne identificere dig og give dig adgang til Ledningsejerregistret, således du kan efterleve dine forpligtelser i henhold til LER-loven. Derudover behandles dine personoplysninger med henblik på fakturering.

 Dine personoplysninger er vigtige for os, for at:

·        lette graveaktørers og andres undersøgelser forud for gravearbejder i jorden eller i havbunden inden for det danske søterritorium,

·        lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger til brug for undersøgelser forud for gravearbejder og til gravearbejder,

·        mindske gener for samfundet og lette graveaktørers gravearbejder,

·        reducere de samlede omkostninger som følge af skader og

·        bidrage til en forbedret forsyningssikkerhed.

Derudover behandles dine personoplysninger, således vi kan kontakte dig med henblik på at sikre en stabil drift, support, fejlfinding, fejlretning, tilgængelighed og sikkerhed.

F)     Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger, såfremt vi er retligt forpligtet hertil eksempelvis hvis der anmodes om aktindsigt. Derudover kan Styrelsen være retlig forpligtede til at udlevere personoplysninger til andre myndigheder jf. forvaltningslovens § 28, såfremt det er nødvendigt af hensyn til myndighedens opgavevaretagelse.

Dine personoplysninger videregives til Statens administration med henblik på fakturering.

Når du som ledningsejer eller graveaktør opretter en forespørgsel efter ledningsoplysninger, foretager en indberetning, opretter samgravningsannonce eller en samføringsanalyse vil kontaktoplysninger på de relevante aktører blive udvekslet.

 G)    Opbevaring af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger på Ledningsejerregistret, bliver dine brugeroplysninger opbevaret som led i myndighedsopgaven med at drive systemet og som sikkerhed, så enhver bevægelse på en konto, herunder forespørgsel om ledningsoplysninger, kan dokumenteres.

Oplysningerne opbevares i Ledningsejerregistret, så længe oplysningerne er nødvendige at have i systemet. F.eks. kan ledningsejeres kontaktoplysninger ikke slettes, så længe ledningsejeren ejer ledninger, der skal udleveres gennem Ledningsejerregistret. Det samme gælder for graveaktørens kontaktoplysninger, så længe graveaktøren forespørger om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret.

Når du tilgår forskellige services på Ledningsejerregistret logges dine aktiviteter. Dine aktiviteter, herunder logdata slettes i henhold til LER-bekendtgørelsen[1] først efter 10 år, da der kan opstå behov for at se tilbage på hvilke aktiviteter der er foretaget. Baggrunden herfor er af hensyn til afgørelse af tvister mellem aktørerne eller i tilfælde af spørgsmål til betaling.

Indberetninger fra ledningsejere og graveforespørgsler fra graveaktører vil blive slettet 10 år efter aktivperioden er udløbet.  

H)    Dine rettigheder som registreret

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder hvad angår behandlingen af dine personoplysninger som bruger af LER.dk eller har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte Styrelsen på følgende mail isk@sdfi.dk.

Hvis du som privat person eller enkeltmandsvirksomhed ønsker at blive anonymiseret i visningen på graveinfo.ler.dk, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til følgende mail: support@sdfi.dk.

Du har som registreret hos SDFI følgende rettigheder:

-         Ret til at anmode om indsigt (indsigtsret): Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

-         Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

-         Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden Ledningsejerregistrets fastsatte almindelige generelle sletning indtræffer.

-         Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

-         Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ledningsejerregistrets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

I)       Retten til at klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Styrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder informationer om Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk og kan kontakte dem på: dt@datatilsynet.dk[1] BEK nr. 1534 af 16/12/2022 Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.