GDPR

29-10-2021

Formålet med LER
Ledningsejerregistret (LER) er underlagt lov om registrering af ledningsejere lov nr. 55 af 23/01/2020 )

(LER-loven)med tilhørende bekendtgørelser.
Ledningsejerregistret administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som derfor er system- og dataejer.
Formålet med Ledningsejerregistret er, at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium med henblik på at

 1) lette graveaktørers og andres undersøgelser forud for gravearbejder i jorden eller i havbunden inden for det danske søterritorium,

 2) lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger til brug for undersøgelser forud for gravearbejder og til gravearbejder,

 3) mindske gener for samfundet og lette graveaktørers gravearbejder,

 4) reducere de samlede omkostninger som følge af skader og

 5) bidrage til en forbedret forsyningssikkerhed.

 GDPR og LER
Denne lov fastlægger hvilke oplysninger, som LERs brugere skal registrere i systemet og som bruges i den videre proces med udveksling af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde og andet lovligt formål.
Loven fastlægger, at følgende informationer skal registreres i systemet og disse oplysninger skal til stadighed holdes opdaterede.
Registret indeholder informationer om ejere af ledninger, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium.
Brugen af registret sikrer, at nærmere information om disse ledninger kan fremsendes ved forespørgsel i registret.
Der er tre typer brugere af LER-systemet:

 Ledningsejere
Ledningsejere stiller oplysninger om deres ledninger til rådighed for de graveaktører der forespørger herom i registret.
Disse aktører skal til brug for registret registrere følgende oplysninger (§ 7):
1) ledningsejerens navn og eventuelt CVR-nummer,
2) ledningsejerens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer,
3) ledningsejerens interesseområde, jf. § 5, nr. 5, samt
4) forsyningens art.
Her udover registrerer LER-systemet selv tidspunkt for oprettelse af interesseområdet.

 Graveaktører
§ 9, stk. 8: Enhver, der til brug for et gravearbejde forespørger på Ledningsejerregistret, jf. stk. 1, skal forud for forespørgslen identificere sig og give oplysninger om gravearbejdet, herunder om den påtænkte geografiske udstrækning og graveperiode. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
De nærmere regler er fastsat ved bekendtgørelse og defineres sådan:
1) graveaktørens navn og CVR-nummer,
2) postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte graveaktør,
3) gravearbejdets art,
4) den planlagte geografiske udstrækning af gravearbejdet, og
5) det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

 Her udover registrerer LER-systemet selv tidspunkt for oprettelse af graveforespørgslen
ledningsejere. Der fremsendes altså ikke anmodning om ledningsoplysninger til de omfattede ledningsejere. For at få tilladelse til at benytte denne adgang skal aktør forud for tilladelsen være registreret som graveaktør med de samme kontaktoplysninger.
LER-sekretariatet kan efter ansøgning godkende at en aktør kan oprette graveområder til administrative eller til forskningsformål. Ved en sådan særlig forespørgsel udleverer LER-systemet alene kontaktoplysninger om de omfattede

 Tjenesteydere
I LER-systemet er det muligt at en aktør i systemet kan tilknytte en tjenesteyder, som så på dennes vegne udfører indberetninger, graveforespørgsler eller forespørgsler.
Ordningen fungerer ved at en aktør, der ønsker at være tjenesteyder markerer dette i sine stamoplysninger hvorefter man er valgbar for enhver anden aktør, som derefter kan tilknytte en tjenesteyder. Ordningen kan opsiges af en af parterne ved at man fravælger ordningen.
En tjenesteyder er som forudsætning registreret som graveaktør med alle de tilhørende stamoplysninger.

 Anmodning om ledningsoplysninger
Hovedformålet med LER er at udveksle kontaktoplysninger mellem dets aktører.
Når en graveaktør opretter en graveforespørgsel i registret fremsender systemet automatisk en anmodning om ledningsoplysninger til de ledningsejere, der er omfattet af graveforespørgslen. Fremsendelsen sker enten som en mail med anmodningen som vedhæftet pdf eller elektronisk i form af en system-til-system overførsel af de samme informationer, inklusive kontaktoplysninger. Dette gøres for at sikre at ledningsejeren ved hvem de rekvirerede ledningsoplysninger skal fremsendes til.
Kvitteringer
Graveaktøren får kvittering for gennemført graveforespørgsel. Heraf fremgår det hvilke ledningsejere, der automatisk er blevet kontaktet ved anmodning m ledningsoplysninger og hvilke brugere der er kontaktperson.
Alle kvitteringer er gemt i LER-systemet og kan tilgås af brugerne selv. Kvitteringer bruges primært som dokumentation for gennemført transaktion jf. LER-loven.

 Fakturering
Fakturaer sendes til de faktureringsadresser som brugerne har oprettet i LER under faktureringsadresser.
Fakturaer må kun sendes til LERs graveaktører enten som vedhæftning til mail eller som e-faktura vha. det opgivne EAN nummer.
Log
LER logger alle disse transaktioner.
Logningen finder sted af hensyn til driftsikkerhed og for at kunne dokumentere systemets funktion og for at kunne dokumentere brugernes brug af systemet.
LERs brugere har under kontoen mulighed for at tilgå logning af egne aktiviteter.

 LER preprod
LER driver parallelt med LERs driftmiljø et preprod-miljø. Data heri er en ældre, uaktuel kopi af driftdata. Formålet med LER-preprod er at have et testmiljø, hvor LERs sekretariat kan teste ændringer i systemet.
Personhenførbare data bliver anonymiserede i forbindelse med kopiering af produktionsdatabasen til Preprod.

 Udviklere af løsninger til LERs webservice til udveksling af anmodning om ledningsoplysninger får adgang til systemet efter ansøgning. Systemet bruger IP adresser som adgangsfilter.
Anmoder en bruger om at få slettet personhenførbare data i LER-systemet, vil data også blive slettet her.

 Min Side
Alle brugere kan på LERs brugerflade se et link til ”Min Side”.
Denne side er en visning af alle de data, der er registreret om den enkelte bruger. Herfra er der også links de sider på brugerfladen, hvor man kan redigere brugeroplysninger.
Siden giver også et overblik over hvilke graveforespørgsler, interesseområder m.v. som den enkelte bruger er ansvarlig for.

 Sletning og deaktivering
LER sletter ikke data i registret. Alle data gemmes som dokumentation for opfyldelse af lovens krav om registrering i LER.
Bruger- og virksomhedsoplysninger kan deaktiveres. Brugere eller kontoens administrator kan redigere og fjerne brugeroplysninger i brugerfladen. Men der vil altid være en bruger tilbage på kontoen, som systemet ikke accepterer bliver deaktiveret. For at blive deaktiveret, skal denne bruger rette skriftlig henvendelse til LERs sekretariat herom.
På samme måde kan en konto reaktiveres ved henvendelse herom.
Deaktiverede oplysninger vises ikke for brugere og indgår ikke i LERs processer. Kun LERs sekretariat kan tilgå disse data.

 Graveinfo.ler.dk
Med henblik på at dokumentere aktiviteten LER for andre brugere og borgere, har LER lavet en hjemmeside, graveinfo.ler.dk.
Denne løsning vil fra 1. juli 2018 også blive brugt i forbindelse med LER samgravningsløsning. Denne løsning er oprettet i medfør af Vejlovens § 74 og tilhørende bekendtgørelse.
Her vises de graveforespørgsler som er oprettet i LER siden LERs begyndelse i 2005. På et kort vises afgrænsningen af et graveområde og de tilknyttede oplysninger om graveaktør og graveperiode vises ved at man klikker på graveområdet.
Fra juli 2018 vises også aktive samgravningsannoncer oprettet i LERs samgravningsmodul.
Dette gøres for at sikre størst mulig synlighed af mulighederne for samgravning.
Ønsker en privat bruger eller enkeltmandsvirksomhed at blive anonymiseret i denne visning, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til LER-sekretariatet (support@sdfe.dk), som så hurtigst muligt vil fjerne alle personhenførbare oplysninger fra visning på Graveinfo. Muligheden for at dokumentere ens aktivitet går ikke tabt, da oplysninger i databasen bevares.

 Dataansvarlig myndighed og databeskyttelsesrådgiver
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige og vores databeskyttelsesrådgiver finder du via dette Link

 Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.