Regler og lovgivning

20-12-2022

Lovgivning på området

Ledningsejerregistret er reguleret af en lov og en bekendtgørelse:

Lov om Ledningsejerregistret LOV nr 564 af 10/05/2022– herefter kaldt LER-loven.

 

BEK nr 1534 af 16/12/2022 om Ledningsejerregistret – herefter kaldt LER-bekendtgørelsen.

 

I LER-loven fastsættes regler om: 

- hvilke ledningsejere der er forpligtet til at lade sig registrere i Ledningsejerregistret
- hvem der kan undtages fra lovens anvendelsesområde
- hvem der har pligt til at forespørge om ledningsoplysninger, før der graves i jorden
- hvor hurtigt ledningsoplysninger skal udleveres
- at der skal betales gebyr for brugen af Ledningsejerregistret
- at der kan fastsættes strafansvar for forsætlig eller groft uagtsomme handlinger
- klima-, energi- og forsyningsministeren får endvidere en række beføjelser til at fastsætte regler på lovens område. Disse beføjelser er anvendt til at fastsætte regler i LER-bekendtgørelsen 

 

Ledningsejeres pligter

Ledningsejere, der er omfattet af lovens anvendelsesområde, har pligt til at blive registreret i Ledningsejerregistret og har pligt til at udlevere ledningsoplysninger til de graveaktører, der forespørger om ledningsoplysninger.

 

Graveaktørers pligter

Graveaktører har pligt til at forespørge om ledningsoplysninger, før der skal graves. Alle ledningsoplysninger skal være indhentet, før der må graves. Pligten har en enkelt undtagelse, hvis det er et uopsætteligt reparationsarbejde. Læs mere om det i vejledningen om uopsættelige reparationsarbejder.

Ledningsoplysninger skal desuden være tilgængelige på graveområdet

 

Indfasningsperiode for nye regler i LER-loven – frem til den 30. juni 2023

LER-loven er blevet ændret på væsentlige områder ved to lovændringer, en lovændring i 2017 og en i 2019. Disse lovændringer er trådt i kraft den 1. januar 2020, men har først fuld virkning fra den 1. juli 2023. Du kan læse mere om betydningen af indfasningsperioden i vejledningen til LER-loven.