Spørgsmål og svar

Skal jeg som borger gøre noget for at kunne læse de nye ledningsoplysninger?

Oprettet d. 13-07-2023

Nej, som almindelig borger, behøver du ikke gøre noget for at kunne se ledningsoplysningerne i LER's kortviser. LER stiller en kortviser til rådighed, som ikke kræver specialprogrammer. Man kan se ledningsoplysningerne direkte på sin mobile enhed eller printe ledningsoplysningerne ud på kort, hvis man har brug for det.

Det er derfor ikke nødvendigt at købe særskilte programmer for at se ledningsoplysningerne.

Alle ledningsoplysningerne kan også downloades som en datapakke, så de kan læses ind i andre programmer, hvis dette ønskes.

Hvor hurtigt kommer ledningsoplysningerne?

Oprettet d. 13-07-2023

Når graveforespørgslen er oprettet, får du en kvittering og en liste over ledningsejere inden for graveområdet.

Ledningsejere har 2 timer til at besvare din søgning. Du skal vente med at grave indtil alle ledningsejere har svaret for at sikre, at alle oplysninger er modtaget.

Hvis du søger oplysninger om private stikledninger, så vær opmærksom på, at private stikledninger ofte ikke er med i LER. Du skal selv kontakte evt. private lodsejere for udlevering af oplysninger om stikledninger.

Er der forskellige krav til eksisterende og nye ledninger?

Oprettet d. 13-07-2023

Der er forskellige krav til indhold af oplysninger for nye og eksisterende ledninger. Skæringsdatoen mellem nye og eksisterende ledninger er d. 1. juli 2023.

For eksisterende ledninger, skal ledningsejere kun digitalisere de oplysninger, ledningsejer allerede har. Der er derved ikke krav om genopgravning, genfinding eller nyopmåling af en eksisterende ledning. 

For nye ledninger skal der blandt andet udleveres information om fareklasse, nøjagtighedsklasse, driftsstatus og dybde.

Hvad betyder LER 2.0 for graveaktører?

Oprettet d. 13-07-2023

LER 2.0 betyder, at man som graveaktør vil modtage alle ledningsoplysninger via LER, hvor ledningsoplysningerne kan ses sammenstillet i LERs kortviser, downloades til eget system eller printes. LER anbefaler, at man anvender en tablet til at tilgå ledningsoplysningerne i kortviseren på gravestedet. 

Pr. 1. juli 2023 udleveres alle ledningsoplysninger inden for 2 timer på hverdage.

Hvad er en graveforespørgsel?

Oprettet d. 13-07-2023

En graveforespørgsel er en søgning efter ledningsoplysninger i LER. Når man opretter en søgning, skal man angive et graveområde og man vil i sin kvittering få oplyst, hvem der ejer ledninger inden for området. LER sender automatisk en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger til de ledningsejere, der har ledninger inden for graveområdet. Herefter har ledningsejerne 2 timer til at udveksle deres ledningsoplysninger fra det givne område. Ledningsoplysningerne udleveres til graveaktøren via LER.

 

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller den relevant kommune.

Hvad skal ledningsejeren gøre, når denne modtager en graveanmodning?

Oprettet d. 13-07-2023

Når en ledningsejer modtager en graveanmodning om ledningsoplysninger via LER, skal ledningsejer udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktøren i et digitaliseret og standardiseret format inden for 2 timer. Alternativt skal ledningsejeren, inden for samme tidsfrist, lave en aftale med graveaktøren om påvisning af ledningernes placering. Ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet.

Skal jeg allerede nu svare inden for to timer?

Oprettet d. 13-07-2023

Ja, de nye krav, der omhandler svarfrist, trådte i kraft d. 1. juli 2023.

Hvad betyder LER-loven fra 2022 for ledningsejer?

Oprettet d. 13-07-2023

Pr. 1. juli 2023 skal alle ledningsejere have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger, enten selv eller med hjælp fra en tjenesteyder. Der er ikke noget krav om, at eksisterende ledninger skal genopmåles. 

 

Ledningsejer skal udlevere deres ledningsoplysninger inden for to timer, hvorfor det forventes, at ledningsejere har etableret et system til automatisk besvarelse af forespørgsler om ledningsoplysninger.

Hvornår skal vi indberette vejafvanding og føringsrør?

Oprettet d. 13-07-2023

Føringsrør skal indberettes fra 1. januar 2020, men behøver først at blive udleveret digitalt fra 1. juli 2023.

Vejafvandingsrør, der er lagt i jorden efter 1. juli 2023 skal udleveres digitalt efter denne dato. Indtil den 31. december 2029 er det frivilligt for en ledningsejer, der ejer en vejafvandingsledning, som er nedgravet i jorden før 1. juli 2023, at udlevere ledningsoplysninger om ledningen. Oplysningerne skal dog udleveres digitalt.

Skal min private ladestander registreres?

Oprettet d. 21-04-2023

Private er som udgangspunkt ikke omfattet af LER-lovens anvendelsesområde. Privatpersoner, f.eks. husejere, vil ofte eje den eller de stikledninger, der fører el, vand, gas eller lignende det sidste stykke fra hovedledningen ind til en slutbrugers ejendom. Disse stikledninger er undtaget i lovens § 2, idet § 2, stk. 1, nr. 2, afgrænser, at kun stikledninger, der er ejet af forsynings- og distributionsselskaber, er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Stikledninger kan ejes af en eller flere slutbrugere. Private ledninger der fører strøm til en ladestander er at anse som privatejet stikledning.

 

Grundejerforeninger og boligforeninger er som udgangspunkt også at betragte som private ledningsejere, der ejer fælles stikledninger og kan derfor registrere sig frivilligt i LER.

 

Hvad er en stikledning eller fællesstik?

Oprettet d. 21-04-2023

En stikledning er en ledning, som tilslutter en enkelt bruger til et forsyningsnet. Privatejede stikledninger er ikke omfattet af oplysningspligten i LER.

En stikledning kan ejes af en eller flere slutbrugere, f.eks. boligforeninger, grundejerforeninger og haveforeninger.

Bemærk, at man ikke kan forvente at få oplysninger om stikledningers placering, når man laver en graveforespørgsel. De fleste stikledninger er i dag ejet af slutbrugeren selv. Derfor kan forsyningsselskaberne kun sjældent oplyse om stikledningers placering på private arealer.

Fællesstik eller fælles stikledning er defineret som stikledning, der ejes af en eller flere slutbrugere. Hvis fællesstikket er at betragte som en privatejet stikledning, er der ikke noget krav om, at dette skal registreres i LER. Hvis det derimod ejes af et forsyningsselskab, skal det registreres og udleveres af forsyningsselskabet. 

Hvem har pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 21-04-2023

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i.

Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje, om der kan være andre oplysninger, som man skal inddrage forud for gravearbejdet.

Husk at private stikledninger sjældent udleveres med de ledningsoplysninger, man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Hvor nøjagtige skal mine ledningsoplysninger være?

Oprettet d. 21-04-2023

Hverken LER-loven eller LER-bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvor nøjagtige ledningsoplysninger skal være, men lader det være op til ledningsejeren at beslutte, hvordan denne vil opmåle sine ledninger. Ledningsejeren har dog ansvaret for at udlevere ledningsoplysninger, der kan anvendes ved gravearbejdet, dvs. ledningsoplysningerne skal gøre graveaktøren i stand til at finde ledningerne. 

 

Hvor nøjagtige er ledningsoplysningerne?

Oprettet d. 21-04-2023

Nøjagtigheden svinger ofte afhængig af, hvilken ledningstype og ledningsejers ledningskort man arbejder med. Mange ledninger er nedgravet for meget lang tid siden. Ofte er ledningstraceer indmålt som afstande til genkendelige objekter i terræn. Det kan være et hushjørne eller et større træ eller lignende. Efterfølgende er sådanne planer digitaliseret, og når man kun har haft disse lokale målepunkter, så er nøjagtigheden ikke stor.

Moderne opmåling med GPS kan være meget nøjagtig, hvis opmålingen er sket i åben grav, men også her er der stor forskel. Efter § 28 i LER-bekendtgørelsen skal alle ledningsejere oplyse en nøjagtighed for en ledning. For ledninger, der er nedgravet i jorden før den 1. juli 2023, kan en ledningsejer oplyse, at nøjagtigheden er ukendt, hvis ledningsejeren ikke har oplysninger om ledningens nøjagtighed. 

Må man videregive ledningsoplysninger?

Oprettet d. 21-04-2023

Som udgangspunkt er det den, der skal grave, der skal spørge i LER. Dog må eksempelvis en bygherre gerne spørge for en graveaktør (fx underentreprenør, rådgiver eller arkitekt), som er udpeget til at udføre opgaven.

Hvad koster en graveforespørgsel?

Oprettet d. 09-01-2023

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m2, der er forespurgt på. Der betales en enhedspris på 0,007 kr. pr. m2. Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke overstige 166.000 kr. inden for kalenderåret. LER fakturerer først hvis det samlede beløb overstiger 100 kr. indenfor samme kalenderår.

Har private pligt til at spørge i LER?

Oprettet d. 01-12-2021

Private, som selv udfører gravearbejde på arealer de selv ejer, har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde, forudsat placeringen af eventuelle ledninger kendes på forhånd. Private har altid mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle. Det bør bemærkes, at privatejede stikledninger ikke er omfattet af loven og derfor sjælent udleveres via LER. Er der forsyningsledninger på grunden, vil dette blive oplyst ved en graveforespørgsel.

Skal mine oplysninger i LER opdateres?

Oprettet d. 01-12-2021

Ja, du har pligt til at holde dine oplysninger i LER opdateret. Alle ledningsejere, som er omfattet af LER-loven, har pligt til at indberette deres interesseområder og til at opdatere/vedligeholde deres kontaktoplysninger. En ledningsejeres oplysninger skal opdateres, når der er sket ændringer enten i forhold til et interesseområder eller ledningsejerens kontaktoplysninger, eller hvis ledningsejeren konstaterer, at der er fejl i oplysningerne.

 

Hvilke nye regler gælder fra d. 1. januar 2020?

Oprettet d. 01-12-2021

1. januar 2020 gik LER 2.0 i drift og ledningsejere har frem til 1. juli 2023 til at omstille sig til de nye krav i bekendtgørelsen. Yderligere bliver vejafvanding en del af anvendelsesområdet. Dog kun vejafvandingsledninger ejet af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab.

Det er vigtigt at bemærke, at ledningsejer kun skal digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger som de allerede har og udleverer. Der stilles ikke krav om, at ledningsejer skal genopmåle sine ledninger for at kunne udlevere oplysningerne.

I indfasningsperioden, frem til 30. juni 2023, kan alle ledningsoplysninger for alle forsyningsarter udleveres både efter de nye og de gamle regler. Dvs. ledningsejer skal udlevere enten via LER 2.0 eller på den gamle måde, direkte til graveaktør.

I indfasningsperioden skal ledningsejer stadig svare snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget. 2-timers fristen indtræder først 1.juli 2023.

Graveaktørerne skal være klar til at anvende de ledningsoplysninger, der kommer gennem LER 2.0

Jeg ønsker ikke mine oplysninger udstillet på Graveinfo

Oprettet d. 10-11-2021

Hvis du som privatperson har foretaget graveforespørgsler i LER kan du søge LER-sekretariatet på e-mailadressen ler@ler.dk om at få din graveforespørgsel anonymiseret. Dine kontaktoplysninger og navn vil herefter bive fjernet fra visning på Graveinfo.

Anonymisering kan kun søges af private.

Hvad er en ledning i LER-loven?

Oprettet d. 10-11-2021

En ledning er et kabel eller rør, som er gravet ned i jorden, og som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler, energi samt faste, flydende eller luftformige stoffer. Ledninger kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør, kommunikationskabler, naturgasrør, vandrør, antennekabler.

Skal vi genopmåle alle vores ledninger?

Oprettet d. 10-11-2021

Der er ikke krav om genopmåling af ledningsnettet. Det er kun meningen, at ledningsejer skal digitalisere de ledningsoplysninger, som ledningsejer allerede har og allerede udleverer i et andet format. Ledningsejer skal derfor ikke genopmåle eller genopgrave sit ledningsnet for at kunne udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle de nye krav.

Hvis de eksisterende ledningsoplysninger ligger som pdf´er eller håndtegnede kort, skal disse digitaliseres og vektoriseres, så de fremover let kan sammenstilles med andre ledningsejeres oplysninger.  

Ledningsejeren skal fra 1. juli 2023 dog udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle kravene fastsat i bekendtgørelsen, hvis ledningen graves ned i jorden efter den 1. juli 2023.

Det vil desuden fortsat være muligt at vælge at påvise en ledning, hvis placeringen er ukendt eller er af en bestemt fareklasse, eller hvis ledningsejer har behov for at være til stede, når der graves i nærheden af ledningen.

Hvem skal indberette til LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Hvis du ejer forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, skal du indberette dine interesseområder til LER. Et interesseområde er det areal, hvor dine ledninger er placeret. Interesseområderne skal også omfatte de stikledninger, som ejes af forsyningsselskabet.

Support

 

 

LER har åbent for support på

  Tlf: 78 76 87 92
 

Mandag – torsdag kl. 9:00-14:00

  Fredag kl. 10:00-14:00
   
 

 

Send mail til support