Nyheder

Ny Styling af komponenter på vej
Oprettet d. 11-06-2024

Status og oversigt over arbejdet med styling af komponenttyper i LER’s kortviser.

 

Formålet med den nye styling af komponenttyper i LER’s kortviser er at vise de mest udvekslede og efterspurgte komponenttyper på unik vis, så de er nemmere genkendelige ved brug af ledningsoplysninger i LER’s kortviser.

Stylingen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for brancheorganisationerne i LER’s Følgegruppe. Repræsentanternes høringssvar er blevet sammenholdt med antallet af forekomster af de enkelte komponenttyper i ledningspakkerne. Resultatet af arbejdet kan ses i nedenstående skema og den vedhæftede ledningspakke.

Den videre plan for implementeringen er at den opdaterede styling bliver lagt på Extest d. 6.juni, hvor man som anvender kan teste og få visualiseret den nye styling.

Den nye styling vil derefter blive lagt på Prod d. 10. september, hvor forventningen er, at den nye styling er færdigimplemeteret.

Signaturforklaringen i LER’s kortviser vil blive opdateret og udvidet med de tilføjede komponenttyper, og lagt på de respektive miljøer d. 6.6 (Extest) og d. 10.9 (Prod).

Den vedhæftede ledningspakke, [ledningspakke_komponttyper.zip] kan indlæses i den eksterne kortviser, hvor man kan se stylingen for de forskellige forsyningsarter i en samlet ledningspakke. Symbolerne for komponenttyperne dukker først op, når der er zoomet længere ind end til 1:1000.

Det skal her bemærkes, at komponenttyperne ikke bliver drejet, så de flugter med ledningens retning, men udelukkende er anvendt som symbolik til at identificere komponenttypen.

Den samlede oversigt for de forskellige forsyningsarter er vist i nedenstående skema.

 

Spørgeundersøgelse om graveskader
Oprettet d. 01-05-2024

Anonymt spørgeskema om graveskader

Hvert år registreres der flere graveskader i Ledningsejerregisteret, og i mere end 80 procent af tilfældene, er det bredbåndskabler, det går ud over. På den baggrund, samt på baggrund af Teleaftalen fra 2021, har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur iværksat et projekt for at få minimeret antallet af graveskader.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) antager, at antallet af graveskader i virkeligheden er meget højere, da det ser ud til, at det ikke er alle graveskader, der bliver indberettet. Desuden er det kun ca. 10 % af de indberettede graveskader, hvor der bliver oplyst en årsag til graveskaden (det er obligatorisk for ledningsejere at indberette graveskaden, men det er muligt at indberette årsagen som ukendt). SDFI har derfor ikke et detaljeret indblik i årsagerne bag de øvrige ca. 90 % af de indberettede graveskader. For at vi kan vejlede om løsninger, der mindsker antallet af graveskader, er det vigtigt at få mere viden om, hvad årsagen til graveskader er.  

 

Baggrunden for projektet skal findes i Teleaftalen fra 2021. Ifølge graveskaderapporter, som sekretariatet for Ledningsejerregistret (LER) i SDFI udarbejder hvert år, så udgør mere end 80 % af de årlige graveskader, graveskader på bredbåndskabler. Derfor vil SDFI undersøge, hvordan indsatsen mod overgravning af bredbåndskabler kan øges, så færre bredbåndskabler graves over. Det forventes, at resultatet af indsatsen også får en positiv effekt på øvrige ledninger i jorden.

 

For at få et dybere indblik i graveskaderne og hvad, der forårsager dem, har SDFI udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bede jer om at udfylde. Vi har allerede i dag adgang til nogen viden om graveskader i form af graveskadeindberetningen i LER. Spørgeskemaet tager bl.a. afsæt i graveskadeindberetningerne fra LER og er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante brancheorganisationer for ledningsejere og entreprenører samt Dansk Ledningsejerforum.

 

Når resultaterne af spørgeskemaet foreligger, vil vi meget gerne i dialog om resultatet med jeres interesseorganisationer og LER-følgegruppens medlemmer, der indgår i projektet. Dem vil vi inddrage i mulige løsninger og indsatser, der kan mindske antallet af graveskader på ledninger. Det er endnu ikke fastlagt, hvorvidt der sendes et spørgeskema ud i forbindelse med at udpege løsninger, men den og andre muligheder, vil SDFI tage stilling til, når vi har gennemgået besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen om årsager.


Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med projektet vil vi også undersøge de økonomiske konsekvenser af graveskaderne, og vi forventer i den forbindelse at sende et spørgeskema ud på et senere tidspunkt. Vi vil derfor meget gerne have oplyst, hvor i din virksomhed, vi kan sende sådan et spørgeskema til. Det kan være til en bestemt person eller hovedpostkasse. Send gerne navnet og en mailadresse på vedkommende til nlam@sdfi.dk

 

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2024.


Vi sender dette spørgeskema til ledningsejere og entreprenører og håber, at jeres besvarelser vil bidrage til en minimering af antallet af graveskader fremover.
Spørgeskemaet er distribueret på baggrund af kontaktoplysninger hos SDFI samt via relevante interesseorganisationer og brancheorganisationer. Det kan være årsag til, at I modtager skemaet mere end en gang.

 

 

Guide til spørgeskema

 1. Anonym besvarelse: Vi har valgt, at besvarelsen er anonym, da vi formoder, at nogle af spørgsmålene kan være vanskelige at svare åbent på. Derfor er det desværre heller ikke muligt at gå til og fra skemaet, som skal besvares i én og samme omgang uden at gå ud af spørgeskemaet.

Print spørgeskemaet inden du går i gang med at udfylde det: Hvis du har brug for at indhente viden fra en kollega til at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet, kan du bruge den vedhæftede kopi af skemaet til at få overblik over spørgsmålene forud for besvarelsen online.

 

Klik her for link til spørgeskemaet:

 

Deadline for besvarelse: Spørgeskemaet skal være besvaret senest mandag d. 20. maj 2024

Hvor lang tid tager det at besvare skemaet? Det tager ca. 8-10 min.

Baggrund for skemaet og dets opbygning:

 1. Der er to obligatoriske spørgsmål, der skal besvares, for at vi kan se, om det er ledningsejer- eller entreprenørsiden, der har svaret. Man kan gå frem og tilbage og men skemaet skal som nævnt ovenfor besvares i én og samme omgang uden at gå ud af spørgeskemaet.
 2. Indsamling til baggrund om graveskader handler om skadeindberetning, dialog med ledningsejer/entreprenør, systematisk indsamling af data (antal/årsag)
 3. Årsagsafklaring handler om årsagen til graveskaderne på ledningsnettet, hvilke ledninger (stik-/hovedledninger), gravemetode/særskilte krav/kvalificeret arbejdskraft m.m.

 

Du er meget velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål:

Vedr. spørgeskemaet
Specialkonsulent, Nanna Andersen Milthers
tele@sdfi.dk / mob. 4049 3097

 

Relateret til LER og graveskader
AC-Fuldmægtig, Marieke van den Pol
ler@sdfi.dk

Graveskaderapport for 2022
Oprettet d. 30-01-2024

Graveskader i Danmark 2022 

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er at måle effekten af LER 2.0, så SDFI løbende kan forbedre systemet, med henblik på at nedbringe antallet af graveskader. Yderligere skal oplysninger bruges til vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere.

LER-sekretariatet kan nu offentliggøre den tredje graveskaderapport i rækken. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2022 og er udarbejdet på baggrund af 18.537 graveskadeindberetninger fra 171 ledningsejere. Datagrundlaget er derfor stadig begrænset og SDFI minder derfor om ledningsejernes forpligtelse til at indberette graveskader i LER, så datagrundlaget for graveskadestatistikken blive mere komplet. 

Rapporten omhandler samme tabeller som de to forudgående rapporter med data fra 2020 og 2021, men LER-sekretariatet forventer, at de kommende års graveskaderapporter kan udvides med data fra eksempelvis også frivillige oplysninger om gaveskaderne, som hidtil ikke har haft tilstrækkelige antal indberetninger til at foretage analyser omkring.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2023 er d. 29. februar 2024. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej.Hård validering fra d. 1. marts

D. 1. marts 2024 implementeres den hårde validering af ledningsoplysninger. Rent praktisk tilbagesættes valideringsdatoen til 1. juli 2023 og følger derved kravene i loven. Det betyder at den strammere validering af ledningsoplysninger bliver implementeret med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2023.

 

Helt konkret kommer det til at betyde at ledningsnet etableret efter skæringsdatoen 1. juli 2023 skal udleveres med de skrappere krav som beskrevet i Bekendtgørelsen.

 

Det drejer sig om følgende attributter og krav: 

 

Attributter på LedningEllerLedningstrace

Beskrivelse: Disse attributter kan anvendes til både ledninger og traceer

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

Driftsstatus

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

etableringstidspunkt

Obligatorisk, men muligt at angive ”før 1. juli 2023”

Obligatorisk

fareklasse

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

nøjagtighedsklasse

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

vejledendeDybde

Frivilligt

Obligatorisk for tele og el-ledninger, hvis ledningens geometri ikke indeholder en konkret z-værdi.

 

Attributter på ledninger

Beskrivelse: Disse attributter kan anvendes til alle ledninger, men ikke til traceer

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

udvendigDiameter

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

 

Attributter på ledningskomponenter

Atrributnavn

Eksisterende komponenter

Nye komponenter

vejledendeDybde

Frivilligt

Obligatorisk for tele og el-ledninger, hvis ledningsgeometrien ikke indeholder en konkret z-værdi

 

Attributter på rørledning

Beskrivelse:  Disse attributter kan anvendes til rørledninger, hvilket vil sige gas-, termiske, afløbs-, vand- og olieledninger samt føringsrør.

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

tværsnitsform

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

udvendigBredde

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær, men ukendt kan angives

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær

udvendigHøjde

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær, men ukendt kan angives

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær

 

Grunden til at skæringsdatoen for validering af ledningsoplysninger blev flyttet i første omgang, var at der var en bekymring blandt ledningsejere og brancheorganisationer om, hvad det ville betyde for udleveringen af ledningsoplysninger med den strammere validering. Bekymringen udmøntede sig konkret i, at hvis ledningsejernes svar blev afvist pga. LER’s validering vil det betyde længere behandlingstid omkring udlevering af ledningsoplysninger og muligvis flere graveskader.

 

Der var også et ønske om at have muligheden for at teste den strammere validering grundigt inden implementering, så risikoen for en afvisning af ledningsoplysninger blev minimeret. 

 

I samråd med LER’s følgegruppe blev det besluttet først at flytte den hårde validering til 31. oktober 2023, senere 1. januar 2024 og endelig 1. marts og SDFI har i denne periode arbejdet på mere informerende fejlbeskeder, hvis et svar bliver afvist, se næste afsnit 

 

Med flytningen af valideringstidspunktet til 1. marts, opstod et uhensigtsmæssigt problem for de ledningsejere, der har angivet etableringstidspunktet til 2024. Det er lovligt at anføre et etableringstidspunkt med angivelsen af årstal alene, fra 2024, men ved at bruge 1. marts som midlertidig skæringsdato er det ikke længere muligt kun at angive 2024 som etableringstidspunkt, da 1. marts som skæringstidspunkt ligger i 2024. Det er dog muligt at anvende en præcis dato som 1. januar 2024 i stedet. 

 

Når skæringsdatoen bliver rullet tilbage til 1. juli 2023 vil dette problem ophøre, og det vil være muligt at angive 2024 som gyldigt etableringstidspunkt igen.

SDFI forudså ikke de gener som flytningen af skæringsdatoen medførte da vi imødekom ønsket om længere implementeringstid. SDFI skal beklage de gener det må have medført.

 

 

 

 

Status LER 2.0
Oprettet d. 20-12-2023

Status for overgang til LER 2.0

Ledningsejerne har igennem de seneste 3 år været igennem en større omstilling med at digitalisere og standardisere ledningsoplysninger. Formålet var at sikre hurtigere adgang til samlede og mere overskuelige ledningsoplysninger, til brug ved planlægning og udførsel af gravearbejde, for herigennem at sænke antallet af graveskader på ledningsnettet i Danmark.

1. juli udløb fristen for at efterleve krav til udlevering af ledningsoplysninger, og i månederne op til skæringsdatoen, lå ledningsejerne næsten vandret for at nå i mål til tiden.

Ved skæringsdatoen var 72% af de ca. 3.000 ledningsejere nået i mål, og de resterende ledningsejere fortsatte arbejdet med at komme på LER 2.0 henover efteråret. Ved udgangen af 2023 er ca. 77% af ledningsejerne på LER 2.0. I starten af det nye år, vil der være fokus på at kontakte de sidste ledningsejere for at gå i dialog om deres status for overgang.

Pr. 1. dec. 2023 udleveres 97% af alle ledningssvar automatisk digitalt og via LER 2.0 inden for få minutter

Før LER 2.0 kunne der gå op til flere dage før der kom svar fra ledningsejerne og graveaktørerne kunne gå i gang med at planlægge gravearbejdet. Nu kommer 97% af ledningsoplysningerne inden for få minutter, hvilket kan være en gevinst for akut gravearbejder og gravearbejder med kort planlægningsfase.

Hård validering af ledningsoplysninger udsættes til 1. marts

Der er øgede krav til oplysninger om de ledninger, der etableres efter 1. juli 2023.

SDFI udskyder den hårde validering af ledningsoplysningerne, så der først valideres efter reglerne for nye ledninger pr. 1. marts 2024. Bemærk, at de juridiske krav fortsat er gældende fra 1. juli 2023 og den hårde validering, derfor vil gælde med tilbagevirkende kraft for ledninger etableret efter d. 1. juli 2023.

SDFI anbefaler, at man tester validering af sine ledningsoplysninger på extest inden 1. marts 2024. Man kan teste valideringen på extest ved at sætte et etableringstidspunkt senere end hvad den hårde validering er sat til, dvs. efter d. 1. marts 2024.

SDFI arbejder desuden på mere handlingsanvisende fejlbeskeder, så ledningsejerne lettere kan finde og rette fejl i de udleverede ledningsoplysninger.

Teleforliget arbejder med at undgå graveskader i 2024 især for tele og data

Teleforliget vil have fokus på tiltag, der kan sænke antallet af graveskader på tele og elnettet. SDFI vil derfor invitere branchen til at deltage i en dybere undersøgelse af årsagen til graveskader, der i sidste ende skal munde ud i et katalog af mulige tiltag for at sænke antallet af graveskader. SDFI vil udsende invitationer via LER’s tilknyttede følgegruppe, til at deltage i undersøgelsen i starten af det nye år.

Analyse af LER’s fremtid igangsættes i det nye år

Med etableringen af LER 2.0 har vi høstet mange gode erfaringer i samarbejde med LER’s anvendere og LER’s følgegruppe i særdeleshed. En af erfaringerne er, at grundlæggende forandringer af LER tager tid. Fornyelsen af platformen tog tid, digitalisering af ledningsdata tog tid, at få alle processerne på plads tog tid og ikke mindst vigtigt tog det tid at få talt tilstrækkeligt sammen, så vi var enige og trak i samme retning.

For at sikre den nødvendige tid til næste generation af LER, sætter LER-sekretariatet allerede fra 2024 gang i overvejelserne om hvilke beslutninger som skal tages. Giver et nu digitalt ledningsnet og automatiserede processer anledning til at tænke nyt? Kommer GIA-forordningen, som handler om hurtigere etablering af højhastighedsnet i EU, til at betyde vi skal omtænke noget? Skal vi fortsætte på en teknologisk ældre platform?  Spørgsmålene er mange og for at sikre tilstrækkelige inddragelse og kvalitet i alle beslutningerne, vil I frem mod 2028 kunne følge arbejdet her i nyhedsbrevet, på vores hjemmeside, i følgegruppen og alle andre steder hvor vi kan komme til orde. Vi ser frem til et spændende arbejde sammen med jer.

Hård validering udskudt til 1. marts
Oprettet d. 15-12-2023

Datoen for den hårde validering af indsendte ledningsoplysninger er flyttet til d. 1. marts 2024. Det betyder at nyetablerede ledningsnet etableret efter d. 1. juli 2023 først bliver valideret efter de strammere krav fra d. 1. marts 2024.

SDFI anbefaler at man tester validering af sine ledningsoplysninger på extest inden 1. marts 2024. Man kan teste valideringen på extest ved at sætte et etableringstidspunkt senere end hvad den hårde validering er sat til, dvs. efter d. 1. marts 2024.

SDFI arbejder desuden på mere handlingsanvisende fejlbeskeder, så ledningsejerne lettere kan finde og rette fejl i de udleverede ledningsoplysninger.

NemID og OCES2 udløber 31. oktober
Oprettet d. 12-10-2023

NemID medarbejdersignatur lukker den 31. oktober 2023

NemID medarbejdersignatur kan anvendes frem til den 31. oktober 2023, ligesom OCES2-certifikater kan anvendes frem til denne dato. Medarbejdere og it-systemer, der i dag anvender NemID medarbejdersignatur eller OCES2-certifikater, skal fremover anvende MitID Erhverv og OCES3-certifikater. Hvis I anvender VOCES, FOCES eller MOCES-certifikater fra NemID til erhverv i dag (herunder i system-til-system-integrationer), er det vigtigt, at I tester, og tager de nye OCES3-certifikater i brug rettidigt.

Det er efter denne dato således ikke muligt at benytte LER1 webservice v2 og v3, som benyytter OCES2. Hvis man stadig ønsker at benytte LER1 services, skal man fremover vælge webservice v4, som benytter de nye OCES3.

Fejl i visning af tracéer
Oprettet d. 11-09-2023

Vigtig information: I perioden 5/9 kl 8 -  6/9 kl 9, har der været fejl i visningen af nogle tracéer i kortviseren, som bevirkede at nogle ledninger ikke blev vist korrekt i denne periode. Fejlen er nu rettet og vi opfordrer, at man er opmærksom på problemet.

2-timers fristen er nu implementeret i systemet
Oprettet d. 07-09-2023

2-timers fristen er nu implementeret i systemet og statusmail kommer derfor indenfor 2 timer.

Lukkevindue den 5-9-2023
Oprettet d. 29-08-2023

NemLog-In skifter deres certifikat tirsdag 05-09-2023 kl 07:00 med lukkevindue mellem 06:00 og 07:00 - i det tidsrum kan LER ikke tilgås.

Enklere overblik
Oprettet d. 03-07-2023

Ledningsejerregistret er nu fuldt digitalt. Den 1. juli var skæringsdatoen for ledningsejere til at få digitaliseret ledningsoplysninger. Fremover bliver ledningsoplysninger udvekslet digitalt på ganske kort tid.

I mere end tre år har landets ledningsejere været i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger, og den 1. juli rundede vi så skæringsdatoen for, hvornår ledningsejerne skulle være klar til at begynde med at udveksle deres digitaliserede ledningsoplysninger via Ledningsejerregistret (LER).

”Digitaliseringen af ledningsejerregistret har været et kæmpe projekt. Heldigvis har vi haft et rigtig godt samarbejde med alle interessenter omkring LER, hvilket betyder, at vi nu får et stærkt digitalt ledningsejerregister, der blandt andet vil nedbringe antallet af graveskader,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Morten Hvidberg.

Det fuldt digitale LER baner vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for udveksling af ledningsoplysninger. Det vil lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Den digitale udveksling af ledningsoplysninger betyder, at graveaktører fremover kan få udleveret ledningsoplysninger på mindre end 2 timer mod tidligere op til 5 hverdage.

Ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år, hvor der vil blive gravet som aldrig før med udrulning af fjernvarme og fibernet, samt udbygning af elnettet til at understøtte den grønne omstilling.

Ledningsejere, som ikke har digitaliseret vil blive kontaktet

De store ledningsejere har taget LER i brug, men der er stadig en gruppe mindre ledningsejere, som ikke er klar til at udveksle deres ledningsoplysninger digitalt.

SDFI står for arbejdet med at modernisere Ledningsejerregistret, mens det er den enkelte ledningsejer, som har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via det nye LER.

SDFI vil tage kontakt til de ledningsejere, som endnu ikke er klar.

Ny opdateret lov-vejledning
Oprettet d. 01-06-2023

Ny opdateret vejledning til LER-loven og bekendtgørelse

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har revideret vejledningen om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse. Vejledningen henvender sig til de af LER’s brugere, der har brug for at blive klogere på regler og forpligtelser i LER.
I vejledningen kan du f.eks. læse nærmere om, hvem der er omfattet af loven, tidsfrister for udlevering af ledningsoplysninger, indberetning af graveskader og meget mere. Vejledningen kan bruges som opslagsværk, når man har brug for at blive klogere på et konkret emne.
De enkelte afsnit kan læses selvstændigt, men vil ofte indeholde henvisninger til øvrige relevante afsnit. Vejledningen gennemgår udvalgte emner på baggrund af de mest almindelige spørgsmål om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse.
Hvis der er emner, du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte Ledningsejerregistret på ler@sdfi.dk.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og man kan altid finde nyeste version på LER’s hjemmeside og på Retsinformation.
 
Nyhedsbrev maj
Oprettet d. 26-05-2023

Hård validering af ledningsoplysninger udsættes til efteråret

Der er øgede krav til oplysninger om de ledninger, der etableres efter 1. juli 2023. Skæringsdatoen ligger i starten af sommerferieperioden og der er derfor en chance for, at ledningsejere og tjenesteydere ikke har de rette ressourcer på arbejde, hvis der bliver behov for at rette i data. SDFI har derfor valgt, at udskyde den hårde validering af ledningsoplysningerne, så der først valideres efter reglerne for nye ledninger, hvis de har en etableringsdato senere end 31. oktober 2023. Bemærk, at de juridiske krav fortsat allerede er gældende fra 1. juli 2023 og det er således alene systemets validering, der tilpasses. 

OCES 3 kan nu testes på LER-extest

Pr.  31. oktober 2023 spærres OCES2 certifikater. Ledningsejere og tjenesteydere skal derfor være opmærksomme på at få skiftet jeres certifikat til OCES3 (gælder LER-webservice). SDFI opfordrer ledningsejere og tjenesteydere til at skifte til OCES3 certifikater hurtigst muligt.

Det er allerede nu muligt at teste jeres OCES3 certifikat på extest.

Mulig fejl i interesseområdets forsyningsart for nogle LER2-kunder

Desværre har der været en fejl i LER som har gjort at hvis en konto er blevet tilsluttet/afkoblet LER 2.0 på kontoniveau, har dette forårsaget at tilvalgte forsyningsarter er blevet slettet fra alle kontoens interesseområder. Denne fejl er nu rettet så forsyningsarterne på kontoens interesseområder fremover ikke berøres ved tilslutning af konto til LER 2.0. Denne fejl er meget uheldig da det er lovpligtigt af angive forsyningsarter på et interesseområde. Hvis I som ledningsejere har tilsluttet hele jeres konto til LER 2.0 vil vi derfor bede jer om at tjekke om der er korrekte forsyningsarter på jeres interesseområder!

Ny vejledning til konvertering af filformater

SDFI har nu udarbejdet en vejledning til brugere af LER, der ønsker at konvertere en ledningspakke indeholdende GML-filer, til et andet format end GML.

Med vejledningen får du en udførlig guide til, hvorledes du kan konvertere GML til et andet filformat:
https://ler.dk/Files/Guide_til_konvertering_af_filformater.pdf

Forbedringer til kortviseren

D. 23. maj lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer, SDFI har modtaget fra brugerne, og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt. Forbedringerne er lagt i den nye visningsstandard som nu er tilgængelig på hjemmesiden. Se link nedenfor.

Der er bl.a. lavet følgende forbedringer:

 • 1 Tracéer for telekabler er blevet bredere med en mere markant grøn farve
 • 2 Visning af målepile forbedret. Målsætninger på målepile bliver nu vist med værdi. Tidligere blev målsætningerne vist uden målværdier

 

 

Extest er utilgængeligt tirsdag den 30. maj
Oprettet d. 25-05-2023

Extest er utilgængeligt  tirsdag den 30. maj i tidsrummet 16-17.

Slutspurt med digitalisering i 2023
Oprettet d. 01-02-2023

Nu startet slutspurten med digitalisering af ledningsoplysninger

Til sommer skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret og alle ledningsejere overgået til LER 2.0. Det vil give mindre administration, hurtigere arbejdsgange og bedre overblik over nedgravede ledninger.

Alle ledningsejere registreret i LER skal tage stilling til LER 2.0 og de krav der følger med. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt en mail til samtlige ledningsejere, der endnu ikke er overgået til LER 2.0, for at minde om tidsfristen for omstilling, der udløber 1. juli 2023. Det er muligt at se den omtalte mail om påmindelse, samt bilag nedenfor.

Mail med påmindelse om nye krav for ledningsejere  
Vejledning om dispensation for de nye krav  

Et effektivt ledningsejerregister er højaktuelt, da ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år:

 • - Udrulning af fjernvarme, så samfundet bliver mindre afhængig af gas
 • - Udrulning af fibernet, så der sikres god internetdækning i hele landet
 • - Udbygning af elnettet, til at understøtte den grønne omstilling
 • - Planlægning og etablering af klimasikringstiltag

I januar 2020 satte SDFI LER 2.0 i drift. LER 2.0 skal sikre, at der fremover udveksles ensartede digitale ledningsoplysninger, inden for 2 timer. Der er tale om digital opgradering, som både skal lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Blandt andet kan de nye digitale ledningsoplysninger tilgås direkte i LER 2.0’s kortviser på en tablet, og anvendes i marken, der hvor der graves. 

For at muliggøre denne opgradering, forpligtiger LER-loven ledningsejerne til senest 1. juli 2023 at være overgået til LER 2.0. Det betyder, at ledningsoplysningerne skal digitaliseres, så de kan udleveres i overensstemmelse med LERs datamodel og at ledningsejerne skal anskaffe IT-systemer, som sikrer automatisk udlevering af ledningsoplysningerne.

SDFI har udarbejdet vejledningen ”Klar til LER 2.0 for graveaktører”, samt tre videovejledninger om anvendelsen af LER 2.0s kortviser, som skal hjælpe graveaktørerne godt på vej til at finde og anvende ledningsoplysningerne. Find links til videoer og vejledning nedenfor.

"Klar til LER 2.0 for ledningsejere"-vejledning  
Videovejledninger for graveaktører  

 

 

 

 

Graveskaderapport for 2021
Oprettet d. 26-01-2023

Graveskader i Danmark 2021

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er, at oplysningerne kan bruges til målrettet vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere samt måle effekten af LER 2.0, så Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) løbende kan forbedre systemet.

SDFI kan nu offentliggøre graveskaderapport om graveskader for 2021. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2021 og er udarbejdet på baggrund af 16.756 indberetninger fra 150 ledningsejere. Rapporten indeholder samme tabeller som rapporten fra 2020 og viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data. Der må tages forbehold for, at datasættene stadig ikke er komplette og derfor kun er vejledende. Det er forhåbningen, at datagrundlaget for næste års graveskaderapport indeholder en større datamængde i forhold til de frivillige oplysninger om graveskader, så SDFI kan offentliggøre oplysninger om disse i næste års graveskaderapport.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2022 er d. 28. februar 2023. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej. I 2023 vil SDFI have øget fokus på at sikre, at alle ledningsejere lever op til deres indberetningsforpligtigelse.

Link til rapport

 

Nedsat åbningstid i uge 3 0g 4
Oprettet d. 13-01-2023

På grund af eksamensperioden er telefonsupport indskrænket åbningstiden i ugerne 3 og 4 til mellem 9-12. Enkelte dage, kan der være lukket på telefonen.

Der vil dog stadig være åbent for support via mail, så send endelig jeres spørgmål på mail i denne periode.

Ny bekendtgørelse på vej
Oprettet d. 20-12-2022

Ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar

1. januar 2023 træder en nyrevideret udgave af LER-bekendtgørelsen i kraft. Den nye udgave af bekendtgørelsen er gennemskrevet og konsekvensrettet, så der er sammenhæng mellem lov om Ledningsejerregistret, der trådte i kraft 1. juli 2022, og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.
 
Bekendtgørelsen medfører, at SDFI får mulighed for at udstede dispensation til mindre frivillige ledningsejere, så de også fremadrettet får mulighed for at være i LER på mere lempelige vilkår. SDFI åbner for ansøgning om dispensation i starten af 2023 og i den forbindelse vil alle ledningsejere blive informeret om de konkrete ansøgningskriterier.
 
Gebyrregulering
Med bekendtgørelsen sænkes gebyret for at oprette graveforespørgsler i LER fra 0,011 kr. pr. m2 til 0,007 kr. pr. m2. Det årlige gebyrloft vil fortsat være 166.000 kr.
 
Bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra 3. oktober til 31. oktober 2022 og SDFI takker for de indkomne høringssvar, der har bidraget konstruktivt til bekendtgørelsens kvalitet.
 
I starten af 2023 vil SDFI konsekvensrette ”Vejledning til LER-lov og bekendtgørelse”, som følge af ændringer til lov og bekendtgørelse og offentliggøre denne reviderede udgave.
 
Bekendtgørelsen er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside.

Forbedringer til printfunktionen og videoer
Oprettet d. 16-12-2022

dekorativt billede af solsikker

 

Forbedret printfunktion

SDFI har lavet en række tiltag, der har til formål at forbedre print/dan PDF-funktionen i LERs kortviser. Der er lavet følgende forbedringer:

 • Der er kommet målestok i kortviseren og på de dannede PDF’er
 • Der er kommet nordpil i kortviseren og på de dannede PDF’er
 • Der er kommet komplet signaturforklaring på de dannede PDF’er
 • Det er blevet muligt selv at vælge skala for den dannede PDF
 • Selve print/dan PDF-funktionen er blevet forsimplet

Hvis man har forslag til yderligere forbedringer, skal man endelig skrive til support@sdfi.dk

Nye videovejledninger

Nu lancerer SDFI de næste to undervisningsvideoer, der skal vejlede om brugen af LER. De to videoer fortæller hvordan du finder bilag i LER 2.0s kortviser og hvordan forsyningsarter vises i kortviseren. Den første video i serien fortalte om, hvordan du finder dine LER 2.0 ledningsoplysninger og hvordan de vises i kortviseren. Du finder link til alle tre videoer herunder og SDFI modtager gerne ideer til indhold for de kommende videoer

Sådan finder du bilag og følgeskrivelser

Link til YouTube-profil 

Sådan vises forsyningsarter og her finder du LER's visningsstandard

 Link til YouTube-profil 

Sådan ser du dine ledningsoplysninger

 Link til YouTube-profil 

 Faktura for 4. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 4. kvartal 2022 udsendes i starten af januar.
Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.
LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

LER support holder lukket mellem jul og nytår

LER-support holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til og med d. 1. januar 2023.Der kan i perioden op til jul, være forlængede svartider.Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Forbedringer til kortviser og høring
Oprettet d. 07-10-2022

Forbedringer til LER's kortviser

Torsdag d. 6. oktober lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Bedre overblik over bilag i kortviseren

Det er vigtigt for graveaktøren nemt at kunne se, om ledningsejerne har medsendt bilag til deres ledningsoplysninger. Derfor vil man nu se et blåt ikon, ud for den enkelte ledningsejer, hvis denne har medsendt bilag. 

Oversigt over forbedringer til visningen

Nogle bilag er af generel karakter, f.eks. følgeskrivelser, mens andre er knyttet til et specifikt sted i de udleverede ledningsoplysninger, f.eks. borerapporter.
For at skelne mellem de to typer af bilag, vises de nu opdelt.
 

Signaturforklaring forbedret

Kortviserens signaturforklaring er blevet forbedret, så den nu også viser signaturen for spændingsniveau, tracé, meget farlige ledninger, komponenter,  ledninger under etablering osv.
 Oversigt over forbedringer til visningen

Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring

LER-loven er nu opdateret og den reviderede udgave trådte i kraft 1. juli 2022. Tiden er derfor kommet til en justering af bestemmelserne i bekendtgørelsen, så de afspejler ændringerne og tiltagene i loven.
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er en ren videreførelse af de gældende bestemmelser og der foreslås omrokering af bestemmelser, så de bliver mere logisk sammenhængende. Desuden udmøntes en række hjemler bl.a. mht. muligheden for frivillig registrering af bl.a. luftledninger og LAR.   
 
Udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring d. 3. okt. 2022.
Høringsfristen er d. 31.okt., kl. 12.00.
Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen 

Servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00
Oprettet d. 16-09-2022

Dataforsyningen har servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00.

På grund af opdatering hos Dataforsyningen, vil alle dataforsyningens services være nede d. 20/9 kl. 7:30-9:00 – dermed også baggrundskortet i LER.

Der kan derfor ikke oprettes graveforespørgsler eller interesseområder i dette tidsrum.

Videovejledninger
Oprettet d. 07-07-2022