Nyheder

Slutspurt med digitalisering i 2023
Oprettet d. 01-02-2023

Nu startet slutspurten med digitalisering af ledningsoplysninger

Til sommer skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret og alle ledningsejere overgået til LER 2.0. Det vil give mindre administration, hurtigere arbejdsgange og bedre overblik over nedgravede ledninger.

Alle ledningsejere registreret i LER skal tage stilling til LER 2.0 og de krav der følger med. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt en mail til samtlige ledningsejere, der endnu ikke er overgået til LER 2.0, for at minde om tidsfristen for omstilling, der udløber 1. juli 2023. Det er muligt at se den omtalte mail om påmindelse, samt bilag nedenfor.

Mail med påmindelse om nye krav for ledningsejere  
Vejledning om dispensation for de nye krav  

Et effektivt ledningsejerregister er højaktuelt, da ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år:

  • - Udrulning af fjernvarme, så samfundet bliver mindre afhængig af gas
  • - Udrulning af fibernet, så der sikres god internetdækning i hele landet
  • - Udbygning af elnettet, til at understøtte den grønne omstilling
  • - Planlægning og etablering af klimasikringstiltag

I januar 2020 satte SDFI LER 2.0 i drift. LER 2.0 skal sikre, at der fremover udveksles ensartede digitale ledningsoplysninger, inden for 2 timer. Der er tale om digital opgradering, som både skal lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Blandt andet kan de nye digitale ledningsoplysninger tilgås direkte i LER 2.0’s kortviser på en tablet, og anvendes i marken, der hvor der graves. 

For at muliggøre denne opgradering, forpligtiger LER-loven ledningsejerne til senest 1. juli 2023 at være overgået til LER 2.0. Det betyder, at ledningsoplysningerne skal digitaliseres, så de kan udleveres i overensstemmelse med LERs datamodel og at ledningsejerne skal anskaffe IT-systemer, som sikrer automatisk udlevering af ledningsoplysningerne.

SDFI har udarbejdet vejledningen ”Klar til LER 2.0 for graveaktører”, samt tre videovejledninger om anvendelsen af LER 2.0s kortviser, som skal hjælpe graveaktørerne godt på vej til at finde og anvende ledningsoplysningerne. Find links til videoer og vejledning nedenfor.

"Klar til LER 2.0 for ledningsejere"-vejledning  
Videovejledninger for graveaktører  

 

 

 

 

Graveskaderapport for 2021
Oprettet d. 26-01-2023

Graveskader i Danmark 2021

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er, at oplysningerne kan bruges til målrettet vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere samt måle effekten af LER 2.0, så Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) løbende kan forbedre systemet.

SDFI kan nu offentliggøre graveskaderapport om graveskader for 2021. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2021 og er udarbejdet på baggrund af 16.756 indberetninger fra 150 ledningsejere. Rapporten indeholder samme tabeller som rapporten fra 2020 og viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data. Der må tages forbehold for, at datasættene stadig ikke er komplette og derfor kun er vejledende. Det er forhåbningen, at datagrundlaget for næste års graveskaderapport indeholder en større datamængde i forhold til de frivillige oplysninger om graveskader, så SDFI kan offentliggøre oplysninger om disse i næste års graveskaderapport.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2022 er d. 28. februar 2023. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej. I 2023 vil SDFI have øget fokus på at sikre, at alle ledningsejere lever op til deres indberetningsforpligtigelse.

Link til rapport

 

Nedsat åbningstid i uge 3 0g 4
Oprettet d. 13-01-2023

På grund af eksamensperioden er telefonsupport indskrænket åbningstiden i ugerne 3 og 4 til mellem 9-12. Enkelte dage, kan der være lukket på telefonen.

Der vil dog stadig være åbent for support via mail, så send endelig jeres spørgmål på mail i denne periode.

Ny bekendtgørelse på vej
Oprettet d. 20-12-2022

Ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar

1. januar 2023 træder en nyrevideret udgave af LER-bekendtgørelsen i kraft. Den nye udgave af bekendtgørelsen er gennemskrevet og konsekvensrettet, så der er sammenhæng mellem lov om Ledningsejerregistret, der trådte i kraft 1. juli 2022, og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.
 
Bekendtgørelsen medfører, at SDFI får mulighed for at udstede dispensation til mindre frivillige ledningsejere, så de også fremadrettet får mulighed for at være i LER på mere lempelige vilkår. SDFI åbner for ansøgning om dispensation i starten af 2023 og i den forbindelse vil alle ledningsejere blive informeret om de konkrete ansøgningskriterier.
 
Gebyrregulering
Med bekendtgørelsen sænkes gebyret for at oprette graveforespørgsler i LER fra 0,011 kr. pr. m2 til 0,007 kr. pr. m2. Det årlige gebyrloft vil fortsat være 166.000 kr.
 
Bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra 3. oktober til 31. oktober 2022 og SDFI takker for de indkomne høringssvar, der har bidraget konstruktivt til bekendtgørelsens kvalitet.
 
I starten af 2023 vil SDFI konsekvensrette ”Vejledning til LER-lov og bekendtgørelse”, som følge af ændringer til lov og bekendtgørelse og offentliggøre denne reviderede udgave.
 
Bekendtgørelsen er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside.

Forbedringer til printfunktionen og videoer
Oprettet d. 16-12-2022

dekorativt billede af solsikker

 

Forbedret printfunktion

SDFI har lavet en række tiltag, der har til formål at forbedre print/dan PDF-funktionen i LERs kortviser. Der er lavet følgende forbedringer:

  • Der er kommet målestok i kortviseren og på de dannede PDF’er
  • Der er kommet nordpil i kortviseren og på de dannede PDF’er
  • Der er kommet komplet signaturforklaring på de dannede PDF’er
  • Det er blevet muligt selv at vælge skala for den dannede PDF
  • Selve print/dan PDF-funktionen er blevet forsimplet

Hvis man har forslag til yderligere forbedringer, skal man endelig skrive til support@sdfi.dk

Nye videovejledninger

Nu lancerer SDFI de næste to undervisningsvideoer, der skal vejlede om brugen af LER. De to videoer fortæller hvordan du finder bilag i LER 2.0s kortviser og hvordan forsyningsarter vises i kortviseren. Den første video i serien fortalte om, hvordan du finder dine LER 2.0 ledningsoplysninger og hvordan de vises i kortviseren. Du finder link til alle tre videoer herunder og SDFI modtager gerne ideer til indhold for de kommende videoer

Sådan finder du bilag og følgeskrivelser

Link til YouTube-profil 

Sådan vises forsyningsarter og her finder du LER's visningsstandard

 Link til YouTube-profil 

Sådan ser du dine ledningsoplysninger

 Link til YouTube-profil 

 Faktura for 4. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 4. kvartal 2022 udsendes i starten af januar.
Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.
LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

LER support holder lukket mellem jul og nytår

LER-support holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til og med d. 1. januar 2023.Der kan i perioden op til jul, være forlængede svartider.Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Forbedringer til kortviser og høring
Oprettet d. 07-10-2022

Forbedringer til LER's kortviser

Torsdag d. 6. oktober lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Bedre overblik over bilag i kortviseren

Det er vigtigt for graveaktøren nemt at kunne se, om ledningsejerne har medsendt bilag til deres ledningsoplysninger. Derfor vil man nu se et blåt ikon, ud for den enkelte ledningsejer, hvis denne har medsendt bilag. 

Oversigt over forbedringer til visningen

Nogle bilag er af generel karakter, f.eks. følgeskrivelser, mens andre er knyttet til et specifikt sted i de udleverede ledningsoplysninger, f.eks. borerapporter.
For at skelne mellem de to typer af bilag, vises de nu opdelt.
 

Signaturforklaring forbedret

Kortviserens signaturforklaring er blevet forbedret, så den nu også viser signaturen for spændingsniveau, tracé, meget farlige ledninger, komponenter,  ledninger under etablering osv.
 Oversigt over forbedringer til visningen

Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring

LER-loven er nu opdateret og den reviderede udgave trådte i kraft 1. juli 2022. Tiden er derfor kommet til en justering af bestemmelserne i bekendtgørelsen, så de afspejler ændringerne og tiltagene i loven.
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er en ren videreførelse af de gældende bestemmelser og der foreslås omrokering af bestemmelser, så de bliver mere logisk sammenhængende. Desuden udmøntes en række hjemler bl.a. mht. muligheden for frivillig registrering af bl.a. luftledninger og LAR.   
 
Udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring d. 3. okt. 2022.
Høringsfristen er d. 31.okt., kl. 12.00.
Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen 

Servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00
Oprettet d. 16-09-2022

Dataforsyningen har servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00.

På grund af opdatering hos Dataforsyningen, vil alle dataforsyningens services være nede d. 20/9 kl. 7:30-9:00 – dermed også baggrundskortet i LER.

Der kan derfor ikke oprettes graveforespørgsler eller interesseområder i dette tidsrum.

Videovejledninger
Oprettet d. 07-07-2022

Nye videovejledninger

SDFI vil i en række små videoer, vejlede om brugen af LER. Den første i rækken er nu klar og fortæller hvor du kan finde dine ledningsoplysninger, når du har modtaget en klarmail fra LER.

Det er forventningen at vi hen over efteråret vil lancere flere små informationsvideoer og SDFI modtager gerne ideer til indhold.

Link til YouTube-profil

Faktura for 2. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 2. kvartal 2022 udsendes i slutningen af august.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.

LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

Ny lov trådt i kraft

1. juli trådte en nyrevideret udgave af LER-loven i kraft.  Den nye udgave af LER-loven tilføjer bl.a. muligheden for frivillig indberetning af ledninger og infrastruktur, der ikke i forvejen er omfattet af loven.  Det kan f.eks. være LAR (Lokal Afledning af Regnvand) eller luftledninger.

Den nye lov vil også give ejerne af vejafvandingsledninger en længere frist for digitalisering og udlevering af disse. Loven har været i offentlig høring og SDFE takker for de gode høringssvar, der har bidraget konstruktivt til lovens kvalitet.

Loven er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside:

Forbedringer til LER's kortviser
Oprettet d. 28-06-2022

27. juni lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Visning af spændingsniveau for elledninger

Når man graver i nærheden af elledninger, er det vigtigt at vide, hvilket spændingsniveau en konkret ledning har. Vi har derfor forbedret visningen af elledninger, så ledningerne ser forskellige ud, alt efter spændingsniveau.

Som følge af ændringen er LERs visningsstandard opdateret til version 1.3, som findes her

Kraftigere zoom-funktion letter overblikket

Nogle gange har man behov for at zoome langt ind i kortet, for at kunne skelne de forskellige ledninger fra hinanden. Vi har derfor gjort zoom-funktionen kraftigere, så man kan få alle detaljer med.

Vi har desuden gjort markøren i kortviseren større, så det er nemmere at markere en given ledning.  Det gør det lettere at fremsøge de medfølgende oplysninger om ledningen når man står med en tablet ude på gravestedet.

Nyt standardbaggrundskort

Vi har skiftet standardkortet, så man nemt kan orientere sig i hele graveområde. Svigter LERs baggrundskort, kan man altid skifte til ’ledningspakke’-kortet, som således fungerer som back-up.

Tidligere har ’ledningspakke’-kortet været standardkort i kortviseren, som det første der vises, men det har gjort det svært at orientere sig når man bruger kortviseren.