Billedfrise

Spørgsmål og svar

Kan private ledningsejere indberette frivilligt til LER?

Oprettet d. 23-07-2019

Private ledningsejere, fx ejendoms- eller landbrugsejere, er ikke omfattet af LER-loven, men kan med fordel vælge frivilligt at indberette deres ledninger til LER. Det er ikke tanken, at ejere af parcelhusgrunde, som ejer deres egen stikledning, skal indberette til LER.

Hvad er fællesstik?

Oprettet d. 23-07-2019

Fællesstik eller fælles stikledning er ikke defineret i LER-loven og vi derfor må benytte de definitioner, der findes allerede. Hvis fællesstikket er at betragte som en stikledning, er der ikke noget krav om, at dette skal registreres i LER. Hvis det derimod er en del af forsyningsledningen og indgår som kollektiv net, skal den registreres i LER.

Hvad er en graveforespørgsel?

Oprettet d. 23-05-2019

En graveforespørgsel er et opslag i LER, hvor man ved at angive et graveområde får oplyst, hvem der ejer ledninger inden for området. LER sender automatisk en forespørgsel om ledningsoplysninger til de ledningsejere, der har ledninger inden for graveområdet. En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller den lokale kommunes vejafdeling.

Jeg ønsker ikke mine oplysninger udstillet på Graveinfo

Oprettet d. 23-05-2019

Hvis du som privatperson har foretaget graveforespørgsler i LER kan du forespørge LER-sekretariatet på e-mailadressen ler@ler.dk om at undtage dine graveforespørgsler fra at blive udstillet på Graveinfo. Graveforespørgslen bliver herefter anonymiseret.

Hvad er en stikledning?

Oprettet d. 12-02-2019

En stikledning er en ledning, som tilslutter en enkelt bruger til et kollektivt net. Privatejede stikledninger er ikke omfattet af oplysningspligten i LER

Hvem har ikke pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde. Private har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

Hvem skal ikke indberette til LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Ejendomsejere, som ejer deres egne stikledninger, skal ikke indberette stikledningerne til LER. Det samme gælder ejere af ledninger, som alene ligger på private ejendomme. Ejere af rørlagte vandløb, drænledninger eller andre ledninger, som sørger for afvanding af en vej, skal heller ikke indberette til LER. Det samme gælder ejere af jordvarmeledninger. Desuden er mindre tele- og antennenet til privat brug fritaget for indberetningspligten.

Hvem skal indberette til LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Hvis du ejer forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, skal du indberette dine interesseområder til LER. Et interesseområde er det areal, hvor dine ledninger er placeret. Interesseområderne skal også omfatte de stikledninger, som ejes af forsyningsselskabet.

Hvad er en ledning?

Oprettet d. 16-01-2018

En ledning er et kabel eller rør, som er gravet ned i jorden, og som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler, energi samt faste, flydende eller luftformige stoffer. Ledninger kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør, kommunikationskabler, naturgasrør, vandrør, antennekabler. Bemærk, at man ikke kan forvente at få oplyst om stikledningers placering. De fleste stikledninger er idag ejet af slutbrugeren selv. Derfor kan forsyningsselskaberne kun sjældent oplyse stikledningers placering på private arealer.

Hvad koster en graveforespørgsel?

Oprettet d. 16-01-2018

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m2, virksomheden har forespurgt på. Det er gratis at forespørge for de første 10 m2 inden for kalenderåret. Derefter betales en enhedspris på 0,011 kr. pr. m2 (2017-priser). Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke overstige 104.000 kr. inden for kalenderåret. Herefter er det gratis at forespørge.

Hvem har pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet. Husk at stikledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Hvad koster det at indberette et interesseområde?

Oprettet d. 16-01-2018

Indberetningen af interesseområder er gratis, hvis du selv gør det. Hjælp til indberetning.

Skal mine oplysninger opdateres?

Oprettet d. 16-01-2018

Alle ledningsejere, som er omfattet af LER-loven, har pligt til at indberette deres interesseområder og til at opdatere/vedligeholde deres oplysninger. En ledningsejeres oplysninger skal opdateres senest 14 dage efter, der er sket ændringer enten i forhold til et interesseområde eller ledningsejerens kontaktoplysninger.

Er det lovligt at udstille informationer på Graveinfo?

Oprettet d. 15-01-2018

Ja. Vi har vurderet, at der i forhold til de gældende regler ikke er nogen problemer med at vise oplysninger fra graveforespørgslerne. Vi har dog undtaget visse graveforespørgsler af hensyn til statens sikkerhed og forsvaret.

Må man bruge andres LER-kvittering?

Oprettet d. 15-01-2018

Nej. En graveaktør skal have sin egen kvittering, før han påbegynder et gravearbejde. Dog må eksempelvis en bygherre gerne spørge for en graveaktør (fx underentreprenør, rådgiver eller arkitekt), som han har udpeget til at udføre opgaven.

Kan man lave frivillige forespørgsler i LER?

Oprettet d. 15-01-2018

Både firmaer og privatpersoner kan lave frivillige graveforespørgsler i LER. Prisen for en graveforespørgsel er den samme, uanset om det er en frivillig eller en erhvervsmæssige graveforespørgsel. Adgang til LER kræver altid digital signatur.

Hvad skal ledningsejeren gøre, når han modtager en forespørgsel?

Oprettet d. 15-01-2018

Når en ledningsejer modtager en forespørgsel om ledningsoplysninger via LER, skal han hurtigst muligt, og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen, sende de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktøren. Alternativt skal ledningsejeren, inden for samme tidsfrist, lave en aftale med graveaktøren om en fremvisning af ledningernes placering. Ledningsoplysningerne skal have en karakter, så de kan bruges direkte i forbindelse med et gravearbejde.

Oplysningerne på Graveinfo passer ikke

Oprettet d. 15-01-2018

I henhold til LER-loven skal alle professionelle graveaktører forespørge i LER før de begynder at grave. Et gravearbejde der ikke findes på Graveinfo kan være et akut-arbejde (her forespørges efter arbejdet er udført) eller gravearbejdet kan være udført af en aktør der ikke er omfattet af LER-loven. Det kan også være en graveaktør der ikke kender LER og derfor ikke her forespurgt i LER – i så fald må du gerne henvende dig til LER-sekretariatet eller selv tage kontakt til graveaktøren.

Skal der betales for forespørgsler på private områder?

Oprettet d. 15-01-2018

Ja. Der skelnes ikke mellem vejarealer og andre arealer. Du skal betale for hele det område, du forespørger på.