Spørgsmål og svar

Skal jeg indberette graveskader?

Oprettet d. 20-05-2021

Fra den 1. januar 2020 skal ledningsejerne indberette information om graveskader på deres ledninger. Indberetning af graveskader for et givent år skal senest være indberettet ved udgangen af februar det følgende år. Det betyder at indberetningen skal foretages første gang for kalenderåret 2020 og skal senest være foretaget i februar 2021. Indberetningen skal indeholde oplysninger om ledningens forsyningsart, hvem der er skadevolder, hvor og hvornår skaden er sket samt årsagen til skaden. Ledningsejer kan ud over disse oplysninger angive oplysninger om skadens omfang. Indrapporteringen skal ske enten via LERs brugergrænseflade, via masse-upload eller via webservice.

Se vejledning for mere info.

Hvad er et lokalt brugerdrevet telenet?

Oprettet d. 20-05-2021

Et lokalt brugerdrevet telenet er et distributionsnet, som sørger for elektronisk overførsel af telekommunikation, data eller radio/tv-signaler til de tilsluttede ejere. Der kan være særlige regler for brugerdrevne telenet afhængig afantallet af slutbrugere. Brugerdrevne net, der alene leverer radio/tv-signal er ikke omfattet af LER-loven.

Hvad er en privat fællesvej?

Oprettet d. 20-05-2021

Ifølge vejloven er private fællesveje de veje, gader, broer og pladser, som ikke er offentlige, og som er færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Dette gælder kun, når ejendommene ikke har samme ejer. Grundejerforeninger, som har ledninger placeret i privat fællesvej, skal være opmærksomme på om der er omfattet af LER-loven. I de fleste tilfælde, vil ledninger ejet af grundejerforeninger ikke være omfattet.

Hvad er en offentlig vej?

Oprettet d. 20-05-2021

Ifølge vejloven er offentlige veje de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af staten eller en kommune jf. Lov om offentlige veje. F.eks. gælder pligten til at forsøge at koordinere på de arealer hvor vejloven gælder.

 

Skal min private ladestander registreres?

Oprettet d. 19-01-2021

Privatpersoner er som udgangspunkt ikke omfattet af LER-lovens anvendelsesområde, fordi personerne ikke ejer ledninger, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-6. Privatpersoner, f.eks. husejere, vil ofte eje den eller de stikledninger, der fører el, vand, gas eller lignende det sidste stykke fra hovedledningen ind til en slutbrugers ejendom. Disse stikledninger er undtaget i lovens § 3, idet § 3, stk. 3, afgrænser, at kun stikledninger, der er ejet af forsynings- og distributionsselskaber, er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Stikledninger kan ejes af en eller flere slutbrugere. 

 

Grundejerforeninger og boligforeninger er som udgangspunkt også at betragte som private ledningsejere,  der ejer fælles stikledninger og kan derfor registrere sig frivilligt i LER

 

Hvad koster en graveforespørgsel?

Oprettet d. 14-01-2021

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m2, virksomheden har forespurgt på. Der betales en enhedspris på 0,011 kr. pr. m2 (2017-priser). Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke overstige 166.000 kr. inden for kalenderåret. Herefter er det gratis at forespørge. Vi fakturerer først når det samlede beløb er oversteget 100,- indenfor samme kalenderår.

Er der forskellige krav til eksisterende og nye ledninger?

Oprettet d. 08-12-2020

Bestemmelserne i LER lov og bekendtgørelse stiller de samme krav til "eksisternede" og "nye" ledninger, dog med en meget vigtig undtagelse.

For eksisterende ledninger vil det være sådan, at ledningsejere kun skal digitalisere de oplysninger, ledningsejer allerede har. Der er derved ikke krav om genopgravning, genfinding eller nyopmåling af en eksisternede ledning. F.eks. kan man for oplysning om diamenter svare at oplysningen er ukendt.

Skæringsdatoen mellem nye og eksisterende ledninger vil være 3 ½ år efter systemet går i drift, dvs. den 1. juli 2023.

For nye ledninger, som lægges i jorden fra den 1. juli 2023, kræves det, at ledningsoplysningerne opfylder alle krav i bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen der stiller de nye krav, med dertilhørende datamodel findes her

Hvor nøjagtige skal mine ledningsoplysninger være?

Oprettet d. 08-12-2020

I lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 23. januar 2020 (LER-loven), står der i § 8, stk. 4, at de nødvendige ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet. Dette gentages i § 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019 om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-bekendtgørelsen).

Hverken LER-loven eller LER-bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvor nøjagtige ledningsoplysninger skal være, men lader det være op til ledningsejeren at beslutte, hvordan denne vil opmåle sine ledninger. Ledningsejeren har dog ansvaret for udlevere ledningsoplysninger, der kan anvendes ved gravearbejdet, dvs. ledningsoplysningerne skal gøre graveaktøren i stand til at finde ledningerne. Normalt henviser LER-sekretariatet til DS 475: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”. Dansk Standard 1993, og 2. udgave 2012 og til Dansk Ledningsejerforums anbefalinger: http://dansk-ledningsejerforum.dk/standard/information/publikationer-og-artikler

Nøjagtigheden svinger ofte afhængig af
, hvilken ledningstype og ledningsejers ledningskort man arbejder med. Mange ledninger er nedgravet for meget lang tid siden. Ofte er ledningstraceer indmålt som afstande til genkendelige objekter i terræn. Det kan være et hushjørne eller et større træ eller lignende. Efterfølgende er sådanne planer digitaliseret, og når man kun har haft disse lokale målepunkter, så er nøjagtigheden ikke stor.
Moderne opmåling med GPS kan være meget nøjagtige, hvis opmålingen er sket i åben grav, men også her er der stor forskel.
 Efter § 34 i LER-bekendtgørelsen skal alle ledningsejere oplyse en nøjagtighed for en ledning. For ledninger, der er nedgravet i jorden før den 1. juli 2023, kan en ledningsejer oplyse, at nøjagtigheden er ukendt, hvis ledningsejeren ikke har oplysninger om ledningens nøjagtighed. På sigt vil en graveaktør få bedre mulighed for at vurdere nøjagtigheden af de ledningsoplysninger, graveaktøren får udleveret, fordi LER-bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2020 stiller krav om, at der udleveres oplysninger om ledningens nøjagtighed. Reglerne træder dog først fuldt i kraft den 1. juli 2023. Muligheden for at kategorisere en nylagt ledning, er det eneste, der bortfalder efter 2023

Skal vi genopmåle alle vores ledninger?

Oprettet d. 08-12-2020

Det er kun meningen, at ledningsejer skal digitalisere de ledningsoplysninger, som ledningsejer allerede har. Ledningsejer skal derfor ikke genopmåle eller genopgrave sit ledningsnet for at kunne udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle de nye krav.

Ledningsejeren skal derimod udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle kravene fastsat i bekendtgørelsen, hvis ledningen graves ned i jorden fra den 1. juli 2023.

Hvis de eksisterende ledningsoplysninger ligger som pdf´er eller håndtegnede kort, skal disse digitaliseres og vektoriseres, så de fremover i LER kan sammenstilles med andre ledningsejeres oplysninger.

Det vil desuden fortsat være muligt at vælge at påvise en ledning, hvis placeringen er ukendt eller er af en bestemt fareklasse, eller hvis ledningsejer har behov for at være til stede, når der graves i nærheden af ledningen.

Hvordan vises ledningsoplysninger i den nye kortviser?

Oprettet d. 08-12-2020

LER 2.0 indeholder en kortviser til visning af de digitale ledningsoplysninger. Ledningsoplysningerne vises samlet, men man kan vælge at se oplysningerne enkeltvis. Man kan vælge at hente ledningsoplysningerne som rådata digitalt til eget system eller printe direkte fra kortviseren.

Hvornår skal vi indberette vejafvanding og føringsrør?

Oprettet d. 08-12-2020

Føringsrør og vejafvanding skal indberettes fra 1. januar 2020 men behøver først udleveres digitalt fra 1. juli 2023

Hvad skal ledningsejeren gøre, når han modtager en graveanmodning?

Oprettet d. 08-12-2020

Når en ledningsejer modtager en grsveanmodning om ledningsoplysninger via LER, skal han hurtigst muligt, og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen, sende de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktøren. Alternativt skal ledningsejeren, inden for samme tidsfrist, lave en aftale med graveaktøren om en fremvisning af ledningernes placering. Ledningsoplysningerne skal have en karakter, så de kan bruges direkte i forbindelse med et gravearbejde. Fra 1. juli 2023 sænkes svarfristen til to timer og ledningsooplysningerne skal udleveres automatisk i et standardiseret format.

Hvad indeholder de nye standardkrav til ledningsoplysninger?

Oprettet d. 08-12-2020

Kravene til de ledningsoplysninger der skal udleveres gennem LER kan findes i den nye LER-bekendtgørelse med dertilhørende datamodel her

Bliver LER et ledningsregister?

Oprettet d. 08-12-2020

Nej, det nye system er en videreudvikling af det eksisterende LER. Ledningsejerne skal registrere et interesseområde på vanlig vis, og graveaktøren skal fortsat anmode om ledningsoplysninger fra ledningsejerne via LER.

Ledningsejerne er stadig være ansvarlige for, at alle ledningsoplysningerne er ajourførte og følger krav for standarder. I stedet for at sende svaret direkte til graveaktøren, skal ledningsejeren fra 1. juli 2023, sende svaret til LER. LER sammenstiller og gør ledningsoplysningerne tilgængelige som en samlet pakke for graveaktøren.

LER vil således ikke opbevare ledningsoplysningerne, men blot sammenstille og gøre disse tilgængelige.

Hvor hurtigt kommer oplysningerne?

Oprettet d. 08-12-2020

Når graveforespørgslen er oprettet, får graveaktøren en kvittering og en liste over ledningsejere inden for graveområdet. Samtidig dannes et dueslag, så du kan se hvilke ledningsejere, der er tilknyttet LER2.0 og svarer gennem LER, og hvilke ledningsejere, der vil sende ledningsoplysninger til din mail. Ledningsejere har 5 hverdage til at besvare din søgning. Skal du grave, skal du vente med at grave indtil alle ledningsejere har svaret, for at sikre, at alle oplysninger er modtaget.

Vær opmærksom på at stikledninger ofte ikke er med i LER. Du skal selv kontakte evt private lodsejere for udlevering af oplysninger om stikledninger.

Hvad er en graveforespørgsel?

Oprettet d. 08-12-2020

En graveforespørgsel er et opslag i LER, hvor man ved at angive et graveområde får oplyst, hvem der ejer ledninger inden for området. LER sender automatisk en forespørgsel om ledningsoplysninger til de ledningsejere, der har ledninger inden for graveområdet. En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Når du har oprettet en graveforespørgsel vil du indenfor 5 arbejdsdage modtage ledningsoplysinger for det adspurgte område. Du vil modtage oplysningerne både via mail eller som ledningspakke gennem LER. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller den lokale kommunes vejafdeling.

Hvad betyder det nye system for graveaktør?

Oprettet d. 08-12-2020

Graveaktør får lettere ved at få et overblik over alle ledningsoplysninger på een gang og skal ikke bruge tid på at sammenstille ledningsoplysningerne. Sammenstillingen af ledningsoplysninger udføres fremover af LER.

De sammenstillede ledningsoplysninger vises direkte i LER gennem en kortviser, som LER stiller til rådighed og ledningsoplysningerne kan desuden indlæses direkte i graveaktørens egne programmer til behandling og planlægning af gravearbejde.

Graveaktøren skal ikke i første omgang gøre noget, men når det nye system går i drift, skal de være forberedte på at kunne tilgå ledningsoplysningerne digitalt, for at få det bedste udbytte af løsningen. Graveaktør skal desuden være opmærksomme på at modtage ledningsoplysninger via flere kanaler i overgangsperioden.

Kan private ledningsejere indberette frivilligt til LER?

Oprettet d. 08-12-2020

Private ledningsejere, fx foreninger, ejendoms- eller landbrugsejere, er ikke omfattet af LER-loven, men kan med fordel vælge frivilligt at indberette deres ledninger til LER. Det er ikke tanken, at ejere af parcelhusgrunde, som ejer deres egen stikledning, skal indberette til LER.

Hvilke nye regler gælder fra d. 1. januar 2020?

Oprettet d. 03-07-2020

Nye ledninger omfattet af lovens anvendelsesområde:

Fra den 1. januar 2020 bliver vejafvanding en del af anvendelsesområdet. Dog kun vejafvandingsledninger ejet af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab.

Endvidere bliver føringsrør og en offentlig myndigheds ledning, som er helt eller delvist beliggende i offentlige vejarealer eller privat fællesvej også en del af anvendelsesområdet.

Det betyder, at en ledningsejer, der ejer disse forsyningstyper, skal indberette interesseområder for sin ledning og udlevere oplysninger, når de modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger.

Det er vigtigt at bemærke, at man kun skal digitalisere og standardisere ledningsoplysninger om disse ledningstyper, hvis man har oplysningerne. Der stilles ikke krav om, at ledningsejer skal genopmåle sine ledninger for at kunne udlevere oplysningerne.

I indfasningsperioden, frem til 30. juni 2023, kan alle ledningsoplysninger for alle forsyningsarter udleveres både efter de nye og de gamle regler. Dvs. ledningsejer skal udlevere enten via system-til-system tilbage til LER eller på den gamle måde, direkte til graveaktør.

I indfasningsperioden skal ledningsejer stadig svare snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget.

Graveaktørerne skal ikke leve op til nye regler per den 1. januar 2020, men de skal være klar til at anvende LER 2.0s nye måder at tilgå ledningsoplysningerne på. Se i øvrigt

Hvad er indholdet af en downloadet ledningspakke?

Oprettet d. 03-07-2020

Når der er foretaget en graveforespørgsel dannes en ledningspakke. Denne ledningspakke kan downloades. Her findes et eksempel på en ledningspakke. Den indeholder en række ledningsejere, men kun ledningsejeren SDFE har sendt ledningsoplysninger via LER 2.0. Bemærk at der er tale om testdata, som ikke har noget med rigtige ledningsoplysninger at gøre. Indholdet af ledningspakker kan stadig nå at ændre sig, inden LER 2.0 går i drift. Ønsker man at se hvordan ledningspakken ser ud i LER 2.0s eksterne kortviser, kan man indlæse pakken i denne: https://kortviser-extest.ler.dk/

Hvad dækker gebyret?

Oprettet d. 03-07-2020

Gebyret dækker den ydelse Ledningsejerregistret leverer. Ydelsen, der betales for, er kontakten mellem ledningsejere og graveaktører, så administrationen forbundet med søgning af ledningsoplysninger lettes. 

Fra den 1. januar 2020 betales der endvidere for sammenstillingen af de ledningsoplysninger, som ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. Det vil dog først være fra den 1. juli 2023, at alle ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. 

Skal jeg som borger gøre noget for at kunne læse de nye ledningsoplysninger?

Oprettet d. 03-07-2020

De sammenstillede ledningsoplysninger kan vises direkte i LER gennem en kortviser, som LER stiller til rådighed og kan desuden indlæses direkte i graveaktørens egne programmer til behandling og planlægning af gravearbejde.

Det bliver derfor ikke nødvendigt at købe særskilte programmer for at se ledningsoplysningerne. Alle ledningsoplysningerne vil også kunne downloades som en datapakke, så de kan læses ind i andre programmer, hvis det ønskes.

Hvad indeholder den nye standard?

Oprettet d. 03-07-2020

På nuværende tidspunkt er kravene i indholdet i den nye standard ikke fastlagt, men det forventes blandt andet, at der skal oplyses om placeringen af visse komponenter, som f.eks. stophaner og målerskabe, nøjagtighedsklasse, fareklasse og evt. dybde. Der vil være forskelllige krav til nye og eksisterende ledninger.

LER´s følgegruppe inddrages i udarbejdelsen af kravene til disse oplysninger. De endelige krav til standardiserede ledningsoplysninger vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som forventes offentliggjort primo 2019.

Hvornår skal jeg begynde at indsende ledningsoplysningerne digitalt til LER?

Oprettet d. 03-07-2020

Når systemet til modtagelse af digitale ledningsoplysninger går i drift, forventelig anden halvdel af 2019 er det muligt at sende ledningsoplysningerne digitalt til LER. Herefter vil der være en frivillighedsperiode på 3 ½ år, hvor vi forventer, at ledningsejerne begynder at tilslutte sig den nye løsning.

Først når indfasningsperioden på de 3 ½ år udløber, skal alle ledningsejere svare via LER. Ledningsejere kan i indfasningsperioden fortsætte med at sende ledningsoplysninger direkte til graveaktør, indtil de er klar til at sende ledningsoplysningerne digitalt gennem LER. I hele indfasningsperioden er svarfristen på 5 arbejdsdage, som i det nuværende system.

Skal jeg allerede nu svare inden for to timer?

Oprettet d. 03-07-2020

Den nye § 8, stk. 1, der omhandler svarfrist, træder i kraft 3 ½ år efter at systemet går i drift, hvilket forventes at være anden halvår 2019. Herefter er en indfasningsperiode på 3 ½ år. Det forventes derfor, at lovens § 8 vil træde i kraft første halvår af 2023.

Indtil indfasningsperioden er slut, vil fristen for udlevering af ledningsoplysninger være som nu, på 5 arbejdsdage.

Er der forskellige krav til gamle og nye ledninger?

Oprettet d. 03-07-2020

LER vil stille forskellige krav til "gamle" og "nye" ledninger. For gamle ledninger, vil det være sådan, at ledningsejere kun skal digitalisere de oplysninger, ledningsejer allerede har. Der er derved ikke krav om nyopmåling.

For nye ledninger, som lægges i jorden efter systemet er sat i drift, kræves det, at ledningsoplysningerne opfylder de nye krav i bekendtgørelsen, som forventes offentliggjort primo 2019.

Hvad betyder lovændringen for ledningsejer?

Oprettet d. 03-07-2020

Når indfasningsperioden udløber (hvilket forventes at ske andet halvår af 2023), skal alle ledningsejere have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger, enten selv eller med hjælp fra en tjenesteyder. Der er ikke noget krav om, at eksisterende ledninger skal genopmåles.

For at ledningsejer kan imødekomme de nye krav om svarfrister, forventes det, at ledningsejere etablerer et system til automatisk besvarelse af forespørgsler om ledningsoplysninger.

Hvorfor skal ledningsoplysningerne standardiseres?

Oprettet d. 03-07-2020

Ledningsoplysningerne skal standardiseres for at LER fremover hurtigt og effektivt kan sammenstille ledningsoplysninger og gøre disse tilgængelige for graveaktører på en let overskuelige måde. Hvis ledningsoplysningerne ligger som et foto, fotokopi eller pdf, skal disse ledningsoplysninger digitaliseres (i vektorformat), så de lever op til kravene i den kommende bekendtgørelse. Se i øvrigt spørgsmål ” Er der forskellige krav til gamle og nye ledninger?

Hvad er en stikledning?

Oprettet d. 29-04-2020

En stikledning er en ledning, som tilslutter en enkelt bruger til et kollektivt net. Privatejede stikledninger er ikke omfattet af oplysningspligten i LER.

En stikledning kan ejes af en eller flere slutbrugere, f.eks. i boligforeninger, grundejerforeninger og haveforeninger.

Bemærk, at man ikke kan forvente at få oplyst om stikledningers placering. De fleste stikledninger er idag ejet af slutbrugeren selv. Derfor kan forsyningsselskaberne kun sjældent oplyse stikledningers placering på private arealer.

Hvad er en ledning?

Oprettet d. 29-04-2020

En ledning er et kabel eller rør, som er gravet ned i jorden, og som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler, energi samt faste, flydende eller luftformige stoffer. Ledninger kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør, kommunikationskabler, naturgasrør, vandrør, antennekabler.

Hvad er fællesstik?

Oprettet d. 29-04-2020

Fællesstik eller fælles stikledning er defineret som stikledning, der ejes af en eller flere slutbrugere. Hvis fællesstikket er at betragte som en stikledning, er der ikke noget krav om, at dette skal registreres i LER. Hvis det derimod er en del af forsyningsledningen og indgår som kollektiv net, skal den registreres i LER.

Hvad kan jeg forvente at modtage?

Oprettet d. 29-04-2020

De fleste ledningsejere sender en mail med ledningsoplysninger vedhæftet som en pdf eller et billede af en tegning. Nogle ledningsejere tilbyder muligheden for at sende ledningsoplysningerne digitalt. Når du modtager ledningsoplysningerne fra ledningsejeren, skal du være opmærksom på evt. oplysninger, som ledningsejer sender sammen med ledningsoplysningerne.

I overgangsperioden fra 1. januar 2020 til 1. juli 2023, kan du forvente at modtage ledningsoplysninger både sendt til dig direkte fra ledningsejer og ledningsoplysninger, der bliver tilgængelige via LER. Du kan altid se på din kvittering, hvordan du vil modtage oplysningerne. 

Skal mine oplysninger opdateres?

Oprettet d. 29-04-2020

 

Alle ledningsejere, som er omfattet af LER-loven, har pligt til at indberette deres interesseområder og til at opdatere/vedligeholde deres kontaktoplysninger. En ledningsejeres oplysninger skal opdateres, når der er sket ændringer enten i forhold til et interesseområde eller ledningsejerens kontaktoplysninger, eller hvis ledningsejeren konstaterer, at der er fejl i oplysningerne.

 

Hvem skal ikke indberette til LER?

Oprettet d. 29-04-2020

 

Ejendomsejere, som ejer deres egne stikledninger, skal ikke indberette stikledningerne til LER. En stikledning er en ledning, der slutter en eller flere forbrugere til det kollektive net.

 

Fra den 1. januar 2020 vil kun private ejere af rørlagte vandløb, drænledninger eller andre ledninger, som sørger for afvanding af en vej, være fritaget fra pligten til at indberette til LER. Jordvarmeanlæg vil også falde i denne kategori. Vejafvandingsledninger, som ejes af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab, er fra den 1. januar 2020 omfattet af lovens anvendelsesområde.

 

Desuden er ejere af brugerdrevne antenneanlæg, der leverer adgang til digital infrastruktur til maksimalt 100 slutbrugere samt ikkealmene vandforsyninger, som indgår i et kollektivt net, der leverer vand til højst 9 ejendomme, fritaget for indberetningspligten.

Hvad er et kollektivt net?

Oprettet d. 03-03-2020

Et kollektivt net er et indvindings- transmissions- og distributionsnet.

Hvem har ikke pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 07-11-2019

Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde på egen grund, forudsat placeringen af eventuelle ledninger kendes på forhånd. Private har altid mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle. Det bør bemærkes, at privatejede stikledninger ikke er omfattet af loven og derfor ikke er en del af svarene.

Jeg ønsker ikke mine oplysninger udstillet på Graveinfo

Oprettet d. 23-05-2019

Hvis du som privatperson har foretaget graveforespørgsler i LER kan du forespørge LER-sekretariatet på e-mailadressen ler@ler.dk om at undtage dine graveforespørgsler fra at blive udstillet på Graveinfo. Graveforespørgslen bliver herefter anonymiseret.

Hvem skal indberette til LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Hvis du ejer forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, skal du indberette dine interesseområder til LER. Et interesseområde er det areal, hvor dine ledninger er placeret. Interesseområderne skal også omfatte de stikledninger, som ejes af forsyningsselskabet.

Hvem har pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet. Husk at stikledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Hvad koster det at indberette et interesseområde?

Oprettet d. 16-01-2018

Indberetningen af interesseområder er gratis, hvis du selv gør det. Hjælp til indberetning.

Må man bruge andres LER-kvittering?

Oprettet d. 15-01-2018

Nej. En graveaktør skal have sin egen kvittering, før han påbegynder et gravearbejde. Dog må eksempelvis en bygherre gerne spørge for en graveaktør (fx underentreprenør, rådgiver eller arkitekt), som han har udpeget til at udføre opgaven.

Kan man lave frivillige forespørgsler i LER?

Oprettet d. 15-01-2018

Både firmaer og privatpersoner kan lave frivillige graveforespørgsler i LER. Prisen for en graveforespørgsel er den samme, uanset om det er en frivillig eller en erhvervsmæssige graveforespørgsel. Adgang til LER kræver altid digital signatur.

Er det lovligt at udstille informationer på Graveinfo?

Oprettet d. 15-01-2018

Ja. Vi har vurderet, at der i forhold til de gældende regler ikke er nogen problemer med at vise oplysninger fra graveforespørgslerne. Vi har dog undtaget visse graveforespørgsler af hensyn til statens sikkerhed og forsvaret.

Skal der betales for forespørgsler på private områder?

Oprettet d. 15-01-2018

Ja. Der skelnes ikke mellem vejarealer og andre arealer. Du skal betale for hele det område, du forespørger på.

Oplysningerne på Graveinfo passer ikke

Oprettet d. 15-01-2018

I henhold til LER-loven skal alle professionelle graveaktører forespørge i LER før de begynder at grave. Et gravearbejde der ikke findes på Graveinfo kan være et akut-arbejde (her forespørges efter arbejdet er udført) eller gravearbejdet kan være udført af en aktør der ikke er omfattet af LER-loven. Det kan også være en graveaktør der ikke kender LER og derfor ikke her forespurgt i LER – i så fald må du gerne henvende dig til LER-sekretariatet eller selv tage kontakt til graveaktøren.

Support

 

 

Vi har åbent for support på

  Tlf: 78 76 87 92
  Dagligt mellem 09:00-14:00
   
   
 

 

Send mail til support