Spørgsmål og svar

Hvem har pligt til at forespørge i LER?

Oprettet d. 01-12-2021

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i.

Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet.

Husk at private stikledninger sjældent udleveres med de ledningsoplysninger man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Har private pligt til at spørge i LER?

Oprettet d. 01-12-2021

Private, som selv udfører gravearbejde på arealer de selv ejer, har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde, forudsat placeringen af eventuelle ledninger kendes på forhånd. Private har altid mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle. Det bør bemærkes, at privatejede stikledninger ikke er omfattet af loven og derfor sjælent udleveres via LER. Er der forsyningsledninger på grunden, vil dette blive oplyst ved en graveforespørgsel.

Skal mine oplysninger i LER opdateres?

Oprettet d. 01-12-2021

Ja, du har pligt til at holde dine oplysninger i LER opdateret. Alle ledningsejere, som er omfattet af LER-loven, har pligt til at indberette deres interesseområder og til at opdatere/vedligeholde deres kontaktoplysninger. En ledningsejeres oplysninger skal opdateres, når der er sket ændringer enten i forhold til et interesseområder eller ledningsejerens kontaktoplysninger, eller hvis ledningsejeren konstaterer, at der er fejl i oplysningerne.

 

Hvad er en stikledning eller fællesstik?

Oprettet d. 01-12-2021

En stikledning er en ledning, som tilslutter en enkelt bruger til et kollektivt net. Privatejede stikledninger er ikke omfattet af oplysningspligten i LER.

En stikledning kan ejes af en eller flere slutbrugere, f.eks. boligforeninger, grundejerforeninger og haveforeninger.

Bemærk, at man ikke kan forvente at få oplyst om stikledningers placering, når man laver en graveforespørgsel. De fleste stikledninger er i dag ejet af slutbrugeren selv. Derfor kan forsyningsselskaberne kun sjældent oplyse om stikledningers placering på private arealer.

Fællesstik eller fælles stikledning er defineret som stikledning, der ejes af en eller flere slutbrugere. Hvis fællesstikket er at betragte som en privatejet stikledning, er der ikke noget krav om, at dette skal registreres i LER. Hvis det derimod ejes af et forsyningsselskab, skal det registreres og udleveres af forsyningsselskabet. 

Hvad betyder den nye lov for ledningsejer?

Oprettet d. 01-12-2021

Når indfasningsperioden udløber (1.juli 2023), skal alle ledningsejere have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger, enten selv eller med hjælp fra en tjenesteyder. Der er ikke noget krav om, at eksisterende ledninger skal genopmåles. 

For at ledningsejer kan imødekomme de nye krav om svarfrister, forventes det, at ledningsejere etablerer et system til automatisk besvarelse af forespørgsler om ledningsoplysninger.

Skal jeg allerede nu svare inden for to timer?

Oprettet d. 01-12-2021

Nej, de nye krav, der omhandler svarfrist, træder først i kraft 3 ½ år efter at LER 2,0 gik i drift, hvilket vil sige 1. juli 2023.

Indtil indfasningsperioden er slut, vil fristen for udlevering af ledningsoplysninger være som nu, på 5 hverdage.

Hvilke nye regler gælder fra d. 1. januar 2020?

Oprettet d. 01-12-2021

1. januar 2020 gik LER 2.0 i drift og ledningsejere har frem til 1. juli 2023 til at omstille sig til de nye krav i bekendtgørelsen. Yderligere bliver vejafvanding en del af anvendelsesområdet. Dog kun vejafvandingsledninger ejet af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab.

Det er vigtigt at bemærke, at ledningsejer kun skal digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger som de allerede har og udleverer. Der stilles ikke krav om, at ledningsejer skal genopmåle sine ledninger for at kunne udlevere oplysningerne.

I indfasningsperioden, frem til 30. juni 2023, kan alle ledningsoplysninger for alle forsyningsarter udleveres både efter de nye og de gamle regler. Dvs. ledningsejer skal udlevere enten via LER 2.0 eller på den gamle måde, direkte til graveaktør.

I indfasningsperioden skal ledningsejer stadig svare snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget. 2-timers fristen indtræder først 1.juli 2023.

Graveaktørerne skal være klar til at anvende de ledningsoplysninger, der kommer gennem LER 2.0

Hvad koster en graveforespørgsel?

Oprettet d. 01-12-2021

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m2, der er forespurgt på. Der betales en enhedspris på 0,011 kr. pr. m2. Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke overstige 166.000 kr. inden for kalenderåret. LER fakturerer først hvis det samlede beløb overstiger 100 kr. indenfor samme kalenderår.

Hvad skal ledningsejeren gøre, når denne modtager en graveanmodning?

Oprettet d. 01-12-2021

Når en ledningsejer modtager en graveanmodning om ledningsoplysninger via LER, skal han hurtigst muligt, og senest inde for 5 arbejdsdage efter modtagelsen, sende de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktøren. Alternativt skal ledningsejeren, inden for samme tidsfrist, lave en aftale med graveaktøren om påvisning af ledningernes placering. Ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet. Fra 1. juli 2023 sænkes svarfristen til to timer og ledningsoplysningerne skal udleveres automatisk i et standardiseret format.

Hvad er en graveforespørgsel?

Oprettet d. 01-12-2021

En graveforespørgsel er en søgning efter ledningsoplysninger i LER. Når man opretter en søgning, skal man angive et graveområde og vil i sin kvittering få oplyst, hvem der ejer ledninger inden for området. LER sender automatisk en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger til de ledningsejere, der har ledninger inden for graveområdet. Herefter har ledningsejerne op til 5 hverdage til at sende ledningsoplysningerne enten til dig via mail eller gennem LER.

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller den relevant kommune.

Hvad betyder LER 2.0 for graveaktører?

Oprettet d. 01-12-2021

LER 2.0 betyder, at man som graveaktør vil modtage alle ledningsoplysninger via LER, hvor de kan ses sammenstillet i LERs kortviser, downloades til eget system eller printes. LER anbefaler at man anvender en tablet, til at tilgå ledningsoplysningerne i kortviseren på gravestedet. 

I indfasningsperioden (frem til 1. juli 2023), skal du være opmærksomme på at man vil modtage ledningsoplysninger både via LER og direkte fra ledningsejerne via mail. 

Fra 1. juli 2023 vil alle ledningsoplysninger blive udleveret inde for 2-timer på hverdage.

Er der forskellige krav til eksisterende og nye ledninger?

Oprettet d. 01-12-2021

Alle ledningsoplysninger skal digitaliseres, men der er forskellige krav til indhold af oplysninger, for nye og eksisterende ledninger.

For eksisterende ledninger, skal ledningsejere kun digitalisere de oplysninger, ledningsejer allerede har. Der er derved ikke krav om genopgravning, genfinding eller nyopmåling af en eksisterende ledning. 

For nye ledninger skal der blandt andet udleveres information om fareklasse, nøjagtighedsklasse, driftsstatus og dybde. 

Skæringsdatoen mellem nye og eksisterende ledninger er den 1. juli 2023.

Hvor hurtigt kommer ledningsoplysningerne?

Oprettet d. 01-12-2021

Når graveforespørgslen er oprettet, får du en kvittering og en liste over ledningsejere inden for graveområdet. På kvitteringen kan du se hvilke ledningsejere der svarer gennem LER og hvilke ledningsejere, der sender et svar til dig direkte på mail.

Ledningsejere har 5 hverdage til at besvare din søgning, men de fleste oplysninger kommer inden for få timer. Skal du grave, skal du vente med at grave indtil alle ledningsejere har svaret, for at sikre, at alle oplysninger er modtaget.

Hvis du søger oplysninger om private stikledninger, så vær opmærksom på at private stikledninger ofte ikke er med i LER. Du skal selv kontakte evt. private lodsejere for udlevering af oplysninger om stikledninger.

Hvorfor mangler der graveforespørgsler på Graveinfo?

Oprettet d. 10-11-2021

I henhold til LER-loven skal alle professionelle graveaktører forespørge i LER før de begynder at grave. Et gravearbejde der ikke findes på Graveinfo kan være et akut-arbejde (her forespørges efter arbejdet er udført) eller gravearbejdet kan være udført af en aktør der ikke er omfattet af LER-loven. Det kan også være en graveaktør der ikke kender LER og derfor ikke her forespurgt i LER – i så fald må du gerne henvende dig til LER-sekretariatet eller selv tage kontakt til graveaktøren.

Skal der betales for forespørgsler på private områder?

Oprettet d. 10-11-2021

Ja, der skelnes ikke mellem vejarealer og andre arealer. Du skal betale for hele det område, du forespørger på.

Kan man forespørge frivilligt i LER?

Oprettet d. 10-11-2021

Både firmaer og privatpersoner kan lave frivillige graveforespørgsler i LER. Prisen for en graveforespørgsel er den samme, uanset om det er en frivillig eller en erhvervsmæssige graveforespørgsel. Adgang til LER kræver altid digital signatur.

Må man bruge andres LER-kvittering?

Oprettet d. 10-11-2021

Som udgangspunkt, er det den, der skal grave, der skal spørge i LER. Dog må eksempelvis en bygherre gerne spørge for en graveaktør (fx underentreprenør, rådgiver eller arkitekt), som han har udpeget til at udføre opgaven.

Jeg ønsker ikke mine oplysninger udstillet på Graveinfo

Oprettet d. 10-11-2021

Hvis du som privatperson har foretaget graveforespørgsler i LER kan du søge LER-sekretariatet på e-mailadressen ler@ler.dk om at få din graveforespørgsel anonymiseret. Dine kontaktoplysninger og navn vil herefter bive fjernet fra visning på Graveinfo.

Anonymisering kan kun søges af private.

Hvad kan jeg forvente at modtage i en graveforespørgsel?

Oprettet d. 10-11-2021

De fleste ledningsejere sender en mail med ledningsoplysninger vedhæftet som en pdf eller et billede af en tegning. Nogle ledningsejere tilbyder muligheden for at sende ledningsoplysningerne digitalt. Når du modtager ledningsoplysningerne fra ledningsejeren, skal du være opmærksom på evt. oplysninger, som ledningsejer sender sammen med ledningsoplysningerne.

I overgangsperioden fra 1. januar 2020 til 1. juli 2023, kan du forvente at modtage ledningsoplysninger både sendt til dig direkte fra ledningsejer og ledningsoplysninger, der bliver tilgængelige via LER. Du kan altid se på din kvittering, hvordan du vil modtage oplysningerne. 

Hvad er en ledning i LER-loven?

Oprettet d. 10-11-2021

En ledning er et kabel eller rør, som er gravet ned i jorden, og som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler, energi samt faste, flydende eller luftformige stoffer. Ledninger kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør, kommunikationskabler, naturgasrør, vandrør, antennekabler.

Skal jeg som borger gøre noget for at kunne læse de nye ledningsoplysninger?

Oprettet d. 10-11-2021

Nej, som almindelig borger, behøver du ikke gøre noget for at kunne se ledningsoplysningerne der kommer i den nye Kortviser. LER stiller en kortviser til rådighed, som ikke kræver specialprogrammer. Man kan se ledningsoplysningerne direkte på sin mobile enhed eller printe ledningsoplysningerne ud på kort, hvis man har brug for det.

Det bliver derfor ikke nødvendigt at købe særskilte programmer for at se ledningsoplysningerne.

Alle ledningsoplysningerne vil også kunne downloades som en datapakke, så de kan læses ind i andre programmer, hvis det ønskes og denne metode benyttes ofte af større firmaer.

Kan private ledningsejere indberette frivilligt til LER?

Oprettet d. 10-11-2021

Private ledningsejere, fx foreninger, ejendoms- eller landbrugsejere, er ofte ikke omfattet af LER-loven, men kan med fordel vælge frivilligt at indberette deres ledninger til LER. Frivillige ledningsejere skal følge samme regler for registrering og udlevering af ledningsoplysninger som øvrige ledningsejere. Det forventes dog, der vil komme andre vilkår for frivillige ledningsejere med den kommende lovændring, der forventes vedtaget i 2022. 

Bliver LER et ledningsregister?

Oprettet d. 10-11-2021

Nej, det nye system er en videreudvikling af det eksisterende LER. Ledningsejerne skal registrere et interesseområde på vanlig vis, og graveaktøren skal fortsat anmode om ledningsoplysninger fra ledningsejerne via LER.

Ledningsejerne er stadig ansvarlige for, at alle ledningsoplysningerne er ajourførte og følger krav for standarder. I stedet for at sende svaret direkte til graveaktøren, skal ledningsejeren fra 1. juli 2023, sende svaret til LER. LER sammenstiller og gør ledningsoplysningerne tilgængelige som en samlet pakke for graveaktøren.

LER vil således ikke opbevare ledningsoplysningerne, men blot sammenstille og gøre disse tilgængelige for den enkelte graveaktør.

Hvad indeholder de nye standardkrav til ledningsoplysninger?

Oprettet d. 10-11-2021

Kravene til de ledningsoplysninger der skal udleveres gennem LER kan findes i den nye LER-bekendtgørelse med dertilhørende datamodel her

For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0, kræver det at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger, samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format.  For de fleste ledningsejere vil der være en omstillingsproces, for at kunne efterkomme disse nye krav.

Ledningsejere får en frist på 3 ½ år efter LER 2.0 er sat i drift, til at omstille sig til de nye krav. Det vil sige fristen udløber 30. juni 2023.

Hvordan vises ledningsoplysninger i den nye kortviser?

Oprettet d. 10-11-2021

LER 2.0 indeholder en kortviser til visning af de digitale ledningsoplysninger, som ledningsejerne sender til LER. Ledningsoplysningerne vises samlet, men man kan vælge at se oplysningerne enkeltvis. Man kan vælge at hente ledningsoplysningerne som rådata digitalt til eget system eller printe direkte fra kortviseren.

Ledningerne vises med farver og signaturer, som følger den nye LER-visningsstandard, som du kan finde i din ledningspakke.

Skal vi genopmåle alle vores ledninger?

Oprettet d. 10-11-2021

Der er ikke krav om genopmåling af ledningsnettet. Det er kun meningen, at ledningsejer skal digitalisere de ledningsoplysninger, som ledningsejer allerede har og allerede udleverer i et andet format. Ledningsejer skal derfor ikke genopmåle eller genopgrave sit ledningsnet for at kunne udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle de nye krav.

Hvis de eksisterende ledningsoplysninger ligger som pdf´er eller håndtegnede kort, skal disse digitaliseres og vektoriseres, så de fremover let kan sammenstilles med andre ledningsejeres oplysninger.  

Ledningsejeren skal fra 1. juli 2023 dog udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle kravene fastsat i bekendtgørelsen, hvis ledningen graves ned i jorden efter den 1. juli 2023.

Det vil desuden fortsat være muligt at vælge at påvise en ledning, hvis placeringen er ukendt eller er af en bestemt fareklasse, eller hvis ledningsejer har behov for at være til stede, når der graves i nærheden af ledningen.

Er ledninger i privat fællesvej omfattet?

Oprettet d. 10-11-2021

Ifølge vejloven er private fællesveje de veje, gader, broer og pladser, som ikke er offentlige, og som er færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Dette gælder kun, når ejendommene ikke har samme ejer. Grundejerforeninger, som har ledninger placeret i privat fællesvej, skal være opmærksomme på om de er omfattet af LER-loven. I de fleste tilfælde, vil ledninger ejet af grundejerforeninger ikke være omfattet. 

Hvor nøjagtige skal mine ledningsoplysninger være?

Oprettet d. 05-11-2021

Hverken LER-loven eller LER-bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvor nøjagtige ledningsoplysninger skal være, men lader det være op til ledningsejeren at beslutte, hvordan denne vil opmåle sine ledninger. Ledningsejeren har dog ansvaret for udlevere ledningsoplysninger, der kan anvendes ved gravearbejdet, dvs. ledningsoplysningerne skal gøre graveaktøren i stand til at finde ledningerne. Normalt henviser LER-sekretariatet til DS 475: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”. Dansk Standard 1993, og 2. udgave 2012 og til Dansk Ledningsejerforums anbefalinger: http://dansk-ledningsejerforum.dk/standard/information/publikationer-og-artikler

Nøjagtigheden svinger ofte afhængig af, hvilken ledningstype og ledningsejers ledningskort man arbejder med. Mange ledninger er nedgravet for meget lang tid siden. Ofte er ledningstraceer indmålt som afstande til genkendelige objekter i terræn. Det kan være et hushjørne eller et større træ eller lignende. Efterfølgende er sådanne planer digitaliseret, og når man kun har haft disse lokale målepunkter, så er nøjagtigheden ikke stor.

Moderne opmåling med GPS kan være meget nøjagtige, hvis opmålingen er sket i åben grav, men også her er der stor forskel. Efter § 34 i LER-bekendtgørelsen skal alle ledningsejere oplyse en nøjagtighed for en ledning. For ledninger, der er nedgravet i jorden før den 1. juli 2023, kan en ledningsejer oplyse, at nøjagtigheden er ukendt, hvis ledningsejeren ikke har oplysninger om ledningens nøjagtighed. 

Skal min private ladestander registreres?

Oprettet d. 05-11-2021

Private er som udgangspunkt ikke omfattet af LER-lovens anvendelsesområde. Privatpersoner, f.eks. husejere, vil ofte eje den eller de stikledninger, der fører el, vand, gas eller lignende det sidste stykke fra hovedledningen ind til en slutbrugers ejendom. Disse stikledninger er undtaget i lovens § 3, idet § 3, stk. 3, afgrænser, at kun stikledninger, der er ejet af forsynings- og distributionsselskaber, er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Stikledninger kan ejes af en eller flere slutbrugere. Private ledninger der fører strøm til en ladestander er at anse som privatejet stikledning.

 

Grundejerforeninger og boligforeninger er som udgangspunkt også at betragte som private ledningsejere, der ejer fælles stikledninger og kan derfor registrere sig frivilligt i LER.

 

Hvornår skal vi indberette vejafvanding og føringsrør?

Oprettet d. 08-12-2020

Føringsrør og vejafvanding skal indberettes fra 1. januar 2020 men behøver først udleveres digitalt fra 1. juli 2023

Hvad dækker gebyret?

Oprettet d. 03-07-2020

Gebyret dækker den ydelse Ledningsejerregistret leverer. Ydelsen, der betales for, er kontakten mellem ledningsejere og graveaktører, så administrationen forbundet med søgning af ledningsoplysninger lettes. 

Fra den 1. januar 2020 betales der endvidere for sammenstillingen af de ledningsoplysninger, som ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. Det vil dog først være fra den 1. juli 2023, at alle ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. 

Hvornår skal jeg begynde at indsende ledningsoplysningerne digitalt til LER?

Oprettet d. 03-07-2020

Når systemet til modtagelse af digitale ledningsoplysninger går i drift, forventelig anden halvdel af 2019 er det muligt at sende ledningsoplysningerne digitalt til LER. Herefter vil der være en frivillighedsperiode på 3 ½ år, hvor vi forventer, at ledningsejerne begynder at tilslutte sig den nye løsning.

Først når indfasningsperioden på de 3 ½ år udløber, skal alle ledningsejere svare via LER. Ledningsejere kan i indfasningsperioden fortsætte med at sende ledningsoplysninger direkte til graveaktør, indtil de er klar til at sende ledningsoplysningerne digitalt gennem LER. I hele indfasningsperioden er svarfristen på 5 arbejdsdage, som i det nuværende system.

Hvem skal indberette til LER?

Oprettet d. 16-01-2018

Hvis du ejer forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, skal du indberette dine interesseområder til LER. Et interesseområde er det areal, hvor dine ledninger er placeret. Interesseområderne skal også omfatte de stikledninger, som ejes af forsyningsselskabet.

Support

 

 

LER har åbent for support på

  Tlf: 78 76 87 92
 

Mandag – torsdag kl. 9:00-14:00

  Fredag kl. 10:00-14:00
   
 

 

Send mail til support