Billedfrise

LER-loven 2018

13-05-2019

Hvad er formålet med videreudviklingen af LER?

Det er formålet at videreudvikle LER, så det fremover bliver en digital platform for udveksling af standardiserede ledningsoplysninger. Dette betyder at ledningsejerne fremover skal sende standardiserede og digitaliserede oplysninger til LER, som samler og videresender en samlet pakke med ledningsoplysninger til graveaktørerne. Dette giver lettere mulighed for at automatisere de arbejdsgange der er i forbindelse med besvarelse af graveforespørgsler og lette sammenstillingen af ledningsoplysninger og forventeligt vil dette mindske antallet af graveskader. Endvidere er formålet med projektet at fremme samgravning og samføring, således at gener for trafikken og problemer med vedligeholdelsen af vores veje i forbindelse med gravearbejder mindskes.

 

Hvad giver den nye lov beføjelse til?

Den nye lov giver ministeren beføjelse til, at fastsætte regler om, bl.a. hvilke ledningsoplysninger der skal udleveres og i hvilket format. De nærmere regler vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som udarbejdes i samarbejde med LERs følgegruppe i løbet af 2018 og forventes offentliggjort medio 2019.

Loven giver mulighed for at videreudvikle LER. Videreudviklingen består i, at bygge en funktion til at modtage digitaliserede og standardiserede ledningsoplysninger. Funktionen skal desuden sammenstille og vise ledningsoplysningerne på en enkel og let forståelig måde. Herudover giver loven mulighed for at bygge, et modul til koordinering af gravearbejder i daglig tale kaldet samgravning og en funktion til at gøre det lettere at finde ledig kapacitet i føringsrør til samføring af ledninger.

For at sammenstillingen af ledningsoplysninger kan lade sig gøre, kræves det, at alle ledningsoplysninger er digitale, vektoriserede og udleveres efter samme standard. Disse krav bliver oplyst når bekendtgørelsen offentliggøres i løbet af sommeren 2019.

Ledningsejerne vil derfor få en indfasningsperiode på 3 ½ år fra systemet er sat i drift til at gøre deres ledningsoplysninger klar til at blive udleveret efter de nye krav.

 

Hvilke dele af lovændringen træder i kraft den 1. januar 2018?

De dele af lovændringen, som træder i kraft den 1. januar 2018, er ændringen af lovens formål, ændringen af gebyrreglerne i lovens § 11 og reglerne om, at ministeren kan bygge et modul til koordinering af gravearbejder. Ministeren får desuden beføjelser til at bygge en funktion til indmelding af fejlregistrerede ledningsoplysninger og en funktion til indmelding af graveskader.

Derudover betyder ændringen af loven, at ministeren får beføjelse til at videreudvikle LER-systemet, så det kan modtage og sammenstille ledningsoplysninger og herefter udstille dem til graveaktørerne.

 

Hvornår træder de nye krav til ledningsoplysningerne i kraft?

De nye krav til ledningsejerne træder i kraft 3 ½ år efter at det nye system er sat i drift. Det vil sige, at dette er tidsfristen for digitalisering af ledningsoplysninger efter de nye krav. Det forventes, at systemet bliver sat i drift 1. januar 2020, og herefter vil ledningsejerne have en 3 ½-årig indfasningsperiode. I denne periode kan ledningsejerne svare både på den gamle måde, direkte til graveaktør, eller på den nye måde, hvor svar skal sendes tilbage til LER, efter de nye krav. LER sammenstiller de ledningsoplysninger, der sendes via LER, og stiller dem til rådighed for graveaktøren.

 

Hvorfor skal ledningsoplysningerne standardiseres?

Ledningsoplysningerne skal standardiseres for at LER fremover hurtigt og effektivt kan sammenstille ledningsoplysninger og gøre disse tilgængelige for graveaktører på en let overskuelige måde. Hvis ledningsoplysningerne ligger som et foto, fotokopi eller pdf, skal disse ledningsoplysninger digitaliseres (i vektorformat), så de lever op til kravene i den kommende bekendtgørelse. Se i øvrigt spørgsmål ” Er der forskellige krav til gamle og nye ledninger?

 

Hvad vil det sige at sammenstille ledningsoplysninger?

Når man søger ledningsoplysninger i LER, får man svar fra i gennemsnit 7 ledningsejere. Hvis deres svar om ledningsoplysninger har samme format kan de let lægges sammen, dvs. ledningsoplysningerne bliver lagt oven på hinanden som lag og det er derfor muligt at se alle ledningerne samlet på samme kort.

 

Hvad betyder lovændringen for ledningsejer?

Når indfasningsperioden udløber (hvilket forventes at ske andet halvår af 2023), skal alle ledningsejere have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger, enten selv eller med hjælp fra en tjenesteyder. Der er ikke noget krav om, at eksisterende ledninger skal genopmåles.

For at ledningsejer kan imødekomme de nye krav om svarfrister, forventes det, at ledningsejere etablerer et system til automatisk besvarelse af forespørgsler om ledningsoplysninger.

 

Er der forskellige krav til gamle og nye ledninger?

LER vil stille forskellige krav til "gamle" og "nye" ledninger. For gamle ledninger, vil det være sådan, at ledningsejere kun skal digitalisere de oplysninger, ledningsejer allerede har. Der er derved ikke krav om nyopmåling.

Skæringsdatoen mellem nye og gamle ledninger vil være medio 2023 dvs. 3 ½ år efter systemet går i drift.

For nye ledninger, som lægges i jorden efter indfasningsperiodens udløb, kræves det, at ledningsoplysningerne opfylder de nye krav i bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen med de nye krav forventes offentliggjort sommeren 2019.

 

Skal vi genopmåle alle vores ledninger?

Det er kun meningen, at ledningsejer skal digitalisere de ledningsoplysninger, som ledningsejer allerede har. Ledningsejer skal derfor ikke genopmåle eller genopgrave sit ledningsnet for at kunne udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle de nye krav.

Ledningsejer skal derimod udlevere ledningsoplysninger, der opfylder alle kravene fastsat i bekendtgørelsen, hvis ledningen graves ned i jorden, efter det nye system går i drift.

Hvis de gamle ledningsoplysninger ligger som pdf´er eller håndtegnede kort, skal disse digitaliseres og vektoriseres, så de fremover i LER kan sammenstilles med andre ledningsejeres oplysninger.

Det vil desuden fortsat være muligt at vælge at påvise en ledning, hvis placeringen er ukendt eller er af en bestemt fareklasse, eller hvis ledningsejer har behov for at være til stede, når der graves i nærheden af ledningen.

 

Se i øvrigt spørgsmål ” Er der forskellige krav til gamle og nye ledninger?

 

Hvornår skal vi indberette vejafvanding og føringsrør?

Kravet om registrering af vejafvanding, gælder kun offentlige myndigheder og forsyningsselskaber.

Kravet til indberetning og udlevering af oplysninger om vejafvanding og føringsrør ved graveforespørgsler, træder først i kraft når systemet bliver sat i drift. Det forventes, at det vil være 1. januar 2020.

 

Skal jeg allerede nu svare inden for to timer?

Den nye § 8, stk. 1, der omhandler svarfrist, træder i kraft 3 ½ år efter at systemet går i drift, hvilket forventes at være 1. januar 2020. Herefter er en indfasningsperiode på 3 ½ år. Det forventes derfor, at lovens § 8 vil træde i kraft medio 2023.

Indtil indfasningsperioden er slut, vil fristen for udlevering af ledningsoplysninger være som nu, på 5 arbejdsdage.

 

Hvornår skal jeg begynde at indsende ledningsoplysningerne digitalt til LER?

Når systemet til modtagelse af digitale ledningsoplysninger går i drift, forventelig 1. januar 2020, er det muligt at sende ledningsoplysningerne digitalt til LER. Herefter vil der være en frivillighedsperiode på 3 ½ år, hvor vi forventer, at ledningsejerne begynder at tilslutte sig den nye løsning.

Først når indfasningsperioden på de 3 ½ år udløber, skal alle ledningsejere svare via LER. Ledningsejere kan i indfasningsperioden fortsætte med at sende ledningsoplysninger direkte til graveaktør, indtil de er klar til at sende ledningsoplysningerne digitalt gennem LER. I hele indfasningsperioden er svarfristen på 5 arbejdsdage, som i det nuværende system.

 

Hvad betyder det nye system for graveaktør?

Graveaktør får lettere ved at få et overblik over alle ledningsoplysninger på een gang og skal ikke bruge tid på at sammenstille ledningsoplysningerne. Sammenstillingen af ledningsoplysninger udføres fremover af LER.

De sammenstillede ledningsoplysninger vises direkte i LER gennem en kortviser, som LER stiller til rådighed og ledningsoplysningerne kan desuden indlæses direkte i graveaktørens egne programmer til behandling og planlægning af gravearbejde.

Graveaktøren skal ikke i første omgang gøre noget, men når det nye system går i drift, skal de være forberedte på at kunne tilgå ledningsoplysningerne digitalt, for at få det bedste udbytte af løsningen.

 

Bliver LER et ledningsregister?

Nej, det nye system er en videreudvikling af det eksisterende LER. Ledningsejerne skal registrere et interesseområde på vanlig vis, og graveaktøren skal fortsat anmode om ledningsoplysninger fra ledningsejerne via LER.

Når det nye system er i drift, vil ledningsejerne stadig være ansvarlige for, at alle ledningsoplysningerne er ajourførte og følger krav for standarder. I stedet for at sende svaret direkte til graveaktøren, skal ledningsejeren sende svaret til LER. LER sammenstiller og gør ledningsoplysningerne tilgængelige som en samlet pakke for graveaktøren.

LER vil således ikke opbevare ledningsoplysningerne, men blot sammenstille og gøre disse tilgængelige.

 

Hvad indeholder de nye standardkrav til ledningsoplysninger?
På nuværende tidspunkt er kravene i indholdet i den nye standard ikke fastlagt, men det forventes blandt andet, at der skal oplyses om placeringen af visse komponenter, som f.eks. stophaner og målerskabe, nøjagtighedsklasse, fareklasse og evt. dybde. Der vil være forskellige krav til nye og eksisterende ledninger.

LER´s følgegruppe inddrages i udarbejdelsen af kravene til disse oplysninger. De endelige krav til standardiserede ledningsoplysninger vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som forventes offentliggjort sommeren 2019.

Hvad indeholder den nye visningstandard til ledningsoplysninger?
LER bygger en autoritativ kortviser til de nye digitale ledningsoplysninger, som skal ligge klar senest ved udgangen af 2019 når det nye LER går i drift. Visningen med farve og stregtykkelser er også under udarbejdelse og bliver udarbejdet i samarbejde med LERs følgegruppe.
Det vil være en helt ny standard, udviklet med det formål, at kunne viser alle ledningstyper samlet. 
Det kommende LER vil udstille de bestilte ledningsoplysninger via en kortviser, som LER udvikler, men graveaktører kan også vælge at hente ledningspakken som rådata, digitalt til Eget system.
Visningstandarden vil blive udviklet i løbet af 2019

 

Hvilke nye krav skal vi følge, og hvornår kender vi kravene?
De nye krav til indhold og format ved udlevering af ledningsoplysninger er endnu ikke udarbejdet, men udarbejdes med inddragelse af LER´s følgegruppe i løbet af 2018.
Kravene vil blive fastsat i en kommende bekendtgørelse, som forventes offentliggjort sommeren 2019.
Medlemmer af følgegruppen kan ses her: https://ler.dk/foelgegruppe_initiativ_63

 

Skal jeg som borger gøre noget for at kunne læse de nye ledningsoplysninger?
De sammenstillede ledningsoplysninger kan vises direkte i LER gennem en kortviser, som LER stiller til rådighed og kan desuden indlæses direkte i graveaktørens egne programmer til behandling og planlægning af gravearbejde.

Det bliver derfor ikke nødvendigt at købe særskilte programmer for at se ledningsoplysningerne. Alle ledningsoplysningerne vil også kunne downloades som en datapakke, så de kan læses ind i andre programmer, hvis det ønskes.

 

Samgravningsmodul

26-06-2018

Har vi som ledningsejer fået nye pligter, eller er der blot tale om nye muligheder?

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse, er knyttet til vejlovens bestemmelse der angiver, at man har pligt til at undersøge muligheden for samgravning før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

  1. juli træder en ny bekendtgørelse i vejlovens § 74 i kraft: Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder.  

Der står i bekendtgørelsens § 2:

Ansøgning om gravetilladelse, jf. § 1, stk. 1, skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:  

1. Om gravearbejdet er forsøgt koordineret med andre gravearbejder, jf. lov om offentlige veje § 74, stk. 1. Koordinering af gravearbejdet med de ledningsejere, hvis ledninger er i Ledningsejerregistret, skal ske ved brug af Ledningsejerregistret, jf. lov om registrering af ledningsejere.  

2. Med hvem der er forsøgt koordineret.  

3. Om der er muligheder for koordinering af gravearbejder, evt. med mulighed for samgravning. 
 

Gravebekendtgørelsen udmønter forundersøgelsespligten og betyder, at man fra 1. juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER til at undersøge muligheden for koordinering af gravearbejder og her skaffe dokumentation for, at man har undersøgt muligheden for at koordinere gravearbejdet med andre aktører, herunder forespurgt om samgravning, hvis det virker muligt. Dokumentationen skal benyttes ved ansøgning om gravetilladelse.
 

Det bliver derfor pr. 1. juli 2018 en pligt at koordinere gravearbejder igennem LER, hvis ledningsejers ledninger er i Ledningsejerregistret og de andre betingelser for at skulle koordinere gravearbejdet er opfyldt.