Lovgivningen bag samgravning

12-07-2023

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning eller koordinering, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden, følger af vejlovens bestemmelser. Heraf fremgår det, at graveaktører skal have undersøgt og redegjort for mulighederne for koordinering af gravearbejdet, før der søges om gravetilladelse, jf. § 74 i lov om offentlige veje m.v.

Den 1. juli 2018 ændredes bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i bymæssige områder. Det følger herefter af bekendtgørelsens § 2, at:

Ansøgning om gravetilladelse, jf. § 1, stk. 1, skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

1.    Om gravearbejdet er forsøgt koordineret med andre gravearbejder, jf. lov om offentlige veje § 74, stk. 1. Koordinering af gravearbejdet med de ledningsejere, hvis ledninger er i Ledningsejerregistret, skal ske ved brug af Ledningsejerregistret, jf. lov om registrering af ledningsejere.

2.    Med hvem der er forsøgt koordineret.

3.    Om der er muligheder for koordinering af gravearbejder, evt. med mulighed for samgravning.

 

Gravebekendtgørelsen udmønter forundersøgelsespligten, og det betyder, at graveaktørerne skal bruge samgravningsmodulet i LER til at undersøge, om gravearbejdet kan koordineres. Herved kan der skaffes dokumentation for, at man har afdækket muligheden for samgravning. På baggrund af ændringer i gravebekendtgørelsen er LER's bekendtgørelse tilpasset i forhold til, hvordan koordineringsforpligtelsen af gravearbejder løftes i LER (kapitel 5 i bekendtgørelsen).

 

Bemærk at selvom samgravningsmodulet høre under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressortområde, er vejloven og tilhørende lovgrundlag under Transportministeriets ressortområde.

 

Link til Gravebekendtgørelserne

Link til LER-bekendtgørelsen 

 

I LER skal følgende foretages:

Graveaktører skal, før der søges om gravetilladelse, have undersøgt og redegjort for mulighederne for koordinering af gravearbejdet, jf. § 74 i lov om offentlige veje m.v.

På virk.dk eller borger.dk skal følgende foretages:

Graveaktører skal søge relevante vejmyndighed om tilladelse til opgravning, jf. § 73 i lov om offentlige veje m.v.

Ansøgning om opstilling af materiale og andre genstande på vejarealet skal søges, jf. § 80 i loven om offentlige veje m.v.

Eventuelle spørgsmål til vejloven kan stiles til Vejdirektoratet, som kan kontaktes på:

Mail: vd@vd.dk

Telefon: +45 7244 33 33