Graveaktører

Lovgivningen bag koordineringsforpligtelsen

03-07-2018

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden, følger af vejlovens bestemmelser, hvoraf det fremgår, at graveaktører, før der søges om gravetilladelse, skal have undersøgt og redegjort for mulighederne for koordinering af gravearbejdet, jf. § 74 i lov om offentlige veje m.v.

Den 1. juli 2018 ændres bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i bymæssige områder. Det følger herefter af bekendtgørelsens § 2, at:

Ansøgning om gravetilladelse, jf. § 1, stk. 1, skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

1.    Om gravearbejdet er forsøgt koordineret med andre gravearbejder, jf. lov om offentlige veje § 74, stk. 1. Koordinering afgravearbejdet med de ledningsejere, hvis ledninger er i Ledningsejerregistret, skal ske ved brug af Ledningsejerregistret, jf. lov om registrering af ledningsejere.

2.    Med hvem der er forsøgt koordineret.

3.    Om der er muligheder for koordinering af gravearbejder, evt. med mulighed for samgravning.

 

Gravebekendtgørelsen udmønter forundersøgelsespligten, og det betyder, at graveaktørerne som det klare udgangspunkt skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for, at man har søgt andre aktører om samgravning.

Samtidig med at gravebekendtgørelsen ændres, ændres bekendtgørelse om registrering af ledningsejere for at fastsætte regler om, hvordan koordineringsforpligtelsen af gravearbejder løftes i LER (kapitel 5 i bekendtgørelsen).

Bemærk at selvom samgravningsmodulet høre under EFKM’s ressortområde, er Vejloven og tilhørende lovgrundlag under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet’s ressortområde.

Link til bekendtgørelserne:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202104

(Link til gravebekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201373

(Link til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere)

I LER:

Graveaktører skal, før der søges om gravetilladelse, have undersøgt og redegjort for mulighederne for koordinering af gravearbejdet, jf. § 74 i lov om offentlige veje m.v.

I virk.dk eller borger.dk:

Graveaktører skal søge Vejdirektoratet om tilladelse til opgravning, jf. § 73 i lov om offentlige veje m.v.

Ansøgning om opstilling af materiale og andre genstande på vejarealet skal søges hos Vejdirektoratet, jf. § 80 i loven om offentlige veje m.v.

Vejdirektoratet kan kontaktes på:

Mail: vd@vd.dk

Telefon: +45 7244 33 33